WOA
Werkplaatsontwikkeling

Om onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk met elkaar te verbinden zijn de afgelopen jaren op verschillende plaatsen zogenoemde onderwijsonderzoekwerkplaatsen opgezet.

Het doel van de Werkplaats is de samenwerking tussen schoolbesturen en scholen enerzijds en kennisinstellingen anderzijds verder te ontwikkelen en te consolideren, door middel van kennisuitwisseling, ontwikkeling van concrete producten gebaseerd op verbinding van wetenschappelijke en veldkennis, en de professionele ontwikkeling van de deelnemende partijen. Zo wordt de onderwijskwaliteit versterkt, zowel op het niveau van de betrokken instellingen als van het onderwijssysteem.

Op basis van de ervaring die wordt opgedaan met onderzoek binnen de werkplaats is een visiedocument geschreven waarin de uitgangspunten voor praktijkgericht worden uitgewerkt.

De werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO, waarvan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam deel uitmaakt, zijn door de PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opgezet als pilot. Binnen die pilot wordt ook onderzocht of werkplaatsen er daadwerkelijk in slagen te komen tot de beoogde structurele samenwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk, hoe zij daarvoor het best kunnen worden ingericht en wat de opbrengsten zijn voor de betrokken partners. Het functioneren van werkplaatsen is ons derde onderzoeksthema.