WOA
Boundary crossing in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten leidt tot leren van elkaar

Bij boundary crossing door professionals in O&O-projecten maken deze professionals kennis met middelen en werkwijzen uit domein van hun partners. Zo krijgen zij de mogelijkheid hun eigen manier van professioneel werken uit te breiden.

Vier leermechanismen bij boundary crossing

In de studie werd het leren van boundary crossers geïnterpreteerd in termen van de volgende vier leermechanismen:
Identificatie: Hiervan is sprake als schoolleiders, docenten en onderzoekers zich bewust worden van de bijzonderheden van de ‘andere’ praktijk en hoe die verschilt met die van hen zelf.
Coördinatie: Kenmerkend voor schoolleiders, docenten en onderzoekers die bij hun werkzaamheden in het project zowel gebruik maken van middelen en doelen van de andere partners als die van hen zelf, zonder dat dit leidt tot daadwerkelijke veranderingen in de manier waarop ze werken.
Reflectie: Hiervan is sprake als schoolleiders, docenten en onderzoekers hun perspectief verbreden en het perspectief van de ander kunnen innemen en toepassen in de samenwerking.
Transformatie: Kenmerkend voor schoolleiders, docenten en onderzoekers die hun professionele manier van werken uitbreiden doordat ze daadwerkelijk gebruik gaan maken van middelen en doelen van de partners.

Boundary crossing leidt vooral tot transformatie; de professionaliteit van de partners wordt verbreed

Door met onderzoekers samen te werken aan onderzoek in hun school werd de manier van werken van schoolleiders en docenten uitgebreid met middelen en doelen die typisch zijn voor onderzoek. Schoolleiders namen beslissingen op een meer systematische, onderbouwde wijze en docenten maakten beter gebruik van toetsresultaten voor het analyseren van de voortgang van leerlingen. Ook ontwikkelden zij kritischer houding ten opzichte van thema’s die speelden in school. Onderzoekers gingen zich meer identificeren met het doel van de school, raakten betrokken bij besluitvorming in school en gingen onderzoek en schoolontwikkeling zien als verweven processen.

Schenke, W., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., & Volman, M.L.L. (2017). Boundary Crossing in R&D Projects in Schools: Learning through Cross-Professional Collaboration. Teachers College Record, 119, 1-42.

Deze artikelen zijn geschreven in het kader van de dissertatie: Schenke, W. (2015). Connecting Practice-Based Research and School Development. Cross-professional Collaboration in Secondary Education. Dissertatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

De centrale doelstelling van dit onderzoek in kaart te brengen welke processen en resultaten zich voordoen in de context van cross-professionele samenwerking van schoolleiders, docenten, onderzoekers, adviseurs en begeleiders in ontwikkel- en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs in termen van

  • het leren van de betrokken professionals,
  • schoolontwikkeling en
  • het bevorderen van onderzoeksmatig werken in scholen.