WOA
Inleiding

Dit document beschrijft de positie, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep in de Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam. Ook geeft het een toelichting op de verschillende rollen van collega’s binnen de stuurgroep. Het is bedoeld als een werkdocument, wat gaandeweg de pilot kan worden aangevuld op basis van ervaringen en nieuwe inzichten.

Positie stuurgroep binnen Werkplaats

De Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam is zo opgezet dat er op alle niveaus van samenwerking (regie, onderzoeksuitvoering en kennisdeling) een gelijkwaardige positie is tussen de partners en dat alle partners en hun belangen op elk niveau zijn vertegenwoordigd. De Werkplaats fungeert daarbij als een flexibel netwerk van groepen en teams, met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. De coördinator van de Werkplaats is de verbindende factor tussen de verschillende teams en groepen en zorgt voor de onderlinge communicatie en afstemming.

In de Werkplaats onderscheiden we de volgende niveaus van samenwerking.

 • Onderzoeksteams, bestaande uit leerkracht-onderzoekers vanuit de participerende schoolbesturen, studenten, onderzoekers (onder supervisie van lectoren en hoogleraren) vanuit HvA, UvA en Kohnstamm Instituut. De onderzoeksteams voeren onderzoeksprojecten uit, waarmee vragen vanuit de scholen kunnen worden beantwoord. Ze staan in direct contact met en vallen gedeeltelijk samen met de al bestaande leerteams op de scholen. Op dit moment is in de Werkplaats één onderzoeksteam actief rond het thema diversiteit.
 • Een regiegroep, bestaande uit een onderzoekscoördinator uit elk van de participerende schoolbesturen, onderzoekers en opleiders vanuit HvA, UvA en Kohnstamm Instituut en de coördinator Werkplaats Onderwijsonderzoek. De regiegroep vormt de spil van de Werkplaats. De regiegroep stelt o.a. op basis van consultatie binnen de consortiumorganisaties (vraagarticulatie n.a.v. kwaliteitsdoelen van scholen en inventarisatie van bestaande kennis bij onderzoekers) een gezamenlijke onderzoeksagenda op, zet onderzoeksvragen uit bij onderzoeksteams en het kennisknooppunt ‘I am Education’, en voorziet deze van een budget.
 • Een stuurgroep, bestaande uit de algemeen coördinator van de Werkplaats, tevens vertegenwoordiger UvA, een bestuurder vanuit de FOO-HvA en de bestuurders van de deelnemende schoolbesturen. De stuurgroep bewaakt het budget en de realisatie van de doelen van de Werkplaats.
netwerkstructuur
Verantwoordelijkheden en taken stuurgroep

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor a) de uitvoering van het onderzoek binnen de Werkplaats, b) het financieel beheer en de inhoudelijke doelstellingen van de Werkplaats. 

Daarbij horen de volgende taken:

 • Aansturing coördinator Werkplaats;
 • Voeren van halfjaarlijks afstemmingsoverleg met coördinator, of vaker indien noodzakelijk;
 • Vertegenwoordiging Werkplaats bij subsidiegevers, gemeente en overheid;
 • Optreden als ambassadeur van de Werkplaats.

De coördinator Werkplaats is het eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep binnen de Werkplaats. Zij zorgt voor afstemming tussen regie- en stuurgroep, is secretaris van de stuurgroep en bereidt de agenda en besluitvorming ten behoeve van vergaderingen van de stuurgroep voor.

Samenstelling stuurgroep met ingang van schooljaar 2018-2019
 • Mariet Brouwers (Sirius)
 • Erna van Hest (UvA)
 • Johan Jelsma (HvA)
 • Arnold Jonk (STAIJ)
 • Jan-Willem van Schendel, Dorien Nelisse (miv 1 februari 2019) (ASKO)
Wie doet wat binnen de stuurgroep?

Actor en specifieke rol en taken

Bestuurders scholen

Behartigen contacten richting schoolbesturen PO in Amsterdam

Een van de bestuurders is voorzitter van de stuurgroep

Bestuurder HvA

Behartigt contacten met FOO en Kenniscentrum FOO

Coördinator Werkplaats

De coördinator academische werkplaats faciliteert de samenwerking in de Werkplaats en de regievoering en uitvoering van onderzoek met als doel het bevorderen van relevante opbrengsten voor de samenwerkende partners. De coördinator draagt hierbij zorg voor het optimaal benutten van de beschikbare structuur en pleegt procesinterventies waar nodig.

De belangrijkste algemene taken zijn:

 • linking pin tussen stuur- en regiegroep en tussen regiegroep en onderzoekteams;
 • eerste aanspreekpunt voor de samenwerkende partners en externe vragen;
 • communicatie van successen en resultaten naar samenwerkende partners via bestaande structuren;
 • eerste toetsing van binnenkomende subsidie- en onderzoeksvragen aan het kader van de Werkplaats;
 • onderhouden van relevant netwerk voor onderzoek en kennisdeling;
 • continue verbetering van structuur en werkwijzen op basis van o.a. periodieke evaluatie.

Taken gerelateerd aan de stuurgroep:

 • voorbereiding van de agenda en besluitvorming;
 • fungeren als secretaris in het overleg.