WOA
Inleiding

Dit document beschrijft de positie, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de regiegroep in de Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam. Ook geeft het een toelichting op de verschillende rollen van collega’s binnen de regiegroep. Het is bedoeld als een werkdocument, wat gaandeweg de pilot kan worden aangevuld op basis van ervaringen en nieuwe inzichten.

Positie regiegroep binnen Werkplaats

De Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam is zo opgezet dat er op alle niveaus van samenwerking (regie, onderzoeksuitvoering en kennisdeling) een gelijkwaardige positie is tussen de partners en dat alle partners en hun belangen op elk niveau zijn vertegenwoordigd. De Werkplaats fungeert daarbij als een flexibel netwerk van groepen en teams, met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. De coördinator van de Werkplaats is de verbindende factor tussen de verschillende teams en groepen en zorgt voor de onderlinge communicatie en afstemming.

In de Werkplaats onderscheiden we de volgende niveaus van samenwerking.

 • Onderzoeksteams, bestaande uit leerkracht-onderzoekers vanuit de participerende schoolbesturen, studenten, onderzoekers (onder supervisie van lectoren en hoogleraren) vanuit HvA, UvA en Kohnstamm Instituut. De onderzoeksteams voeren onderzoeksprojecten uit, waarmee vragen vanuit de scholen kunnen worden beantwoord. Ze staan in direct contact met en vallen gedeeltelijk samen met de al bestaande leerteams op de scholen. Op dit moment is in de Werkplaats één onderzoeksteam actief rond het thema diversiteit;
 • Een regiegroep, bestaande uit een onderzoekscoördinator uit elk van de participerende schoolbesturen, onderzoekers en opleiders vanuit HvA, UvA en Kohnstamm Instituut en de coördinator Werkplaats Onderwijsonderzoek. De regiegroep vormt de spil van de Werkplaats. De regiegroep stelt o.a. op basis van consultatie binnen de consortiumorganisaties (vraagarticulatie n.a.v. kwaliteitsdoelen van scholen en inventarisatie van bestaande kennis bij onderzoekers) een gezamenlijke onderzoeksagenda op, zet onderzoeksvragen uit bij onderzoeksteams en het kennisknooppunt ‘I am Education’, en voorziet deze van een budget.
 • Een stuurgroep, bestaande uit de decaan van de FOO-HvA, de onderzoeksdirecteur van de afdeling POWL-UvA en de voorzitter van het CvB van schoolbestuur ASKO. De stuurgroep stelt de gezamenlijke onderzoeksagenda vast, en bewaakt het budget en de realisatie van de doelen van de Werkplaats.
netwerkstructuur
Taken en verantwoordelijkheden regiegroep

De regiegroep vormt de spil van de Werkplaats en staat via de coördinator Werkplaats in contact met de stuurgroep en de onderzoekteams.

De regiegroep is verantwoordelijk voor:

 • Het ophalen van onderzoeksvragen/thema’s binnen de betrokken kennisinstellingen en schoolbesturen;
 • Het op basis van de opgehaalde vragen voorbereiden van een jaarlijkse onderzoeksagenda voor de Werkplaats, vast te stellen door de stuurgroep;
 • Het formeren van onderzoeksteams;
 • Het toewijzen van budgetten voor onderzoek in overleg met de stuurgroep;
 • Het fungeren als sparringpartner van de coördinatoren van de onderzoekteams;
 • Het in overleg met de coördinatoren van de onderzoeksteams bespreken van oplossingen in geval van knelpunten;
 • Het bespreken van de tussentijdse onderzoeksresultaten in overleg met de coördinatoren van de onderzoeksteams;
 • Het evalueren van de definitieve onderzoeksresultaten in overleg met de coördinatoren van de onderzoeksteams en de stuurgroep;
 • Het vertegenwoordigen van de Werkplaats bij schoolbesturen, subsidiegevers, gemeente en overheid;
 • Het bijdragen aan activiteiten rond kennisdeling en disseminatie.
Samenstelling regiegroep

De regiegroep is op dit moment als volgt samengesteld:

 • Hester Edzes (ASKO)
 • Niels de Ruig (STAIJ)
 • Melina Fleurke (Sirius)
 • Monique Volman (UvA)
 • Erna van Hest (UvA)
 • Guuske Ledoux (KI)
 • Johan Jelsma (HvA)
 • Marco Snoek (HvA)
Actor en specifieke rol en taken
Hoogleraar UvA
 • Supervisie wetenschappelijke kwaliteit onderzoeken
 • Bemensing onderzoeksteams vanuit UvA (POWL)
 • Zorgen voor link met onderzoeksagenda UvA (POWL)
 • Voorzitten regiegroep
Onderzoekscoördinator schoolbestuur
 • Bemensing leerteams scholen
 • Eerste aanspreekpunten vanuit deelnemende schoolbestuur
 • Zorgen voor link met onderzoeksagenda schoolbesturen
Lector HvA
 • Bemensing onderzoeksteams vanuit HvA (FOO)
 • Zorgen voor link met onderzoeksagenda HvA (FOO)
Manager HvA
 • Leggen verbinding tussen curriculum opleiding en onderzoek Werkplaats
 • Studenten opleiding verbinden aan de Werkplaats
 • Onderhouden contacten met schoolbesturen
Onderzoeker Kohnstamm Instituut
 • Bemensing onderzoeksteams vanuit Kohnstamm Instituut
 • Inrichting website I am Education en loketfunctie Werkplaats
 • Verzorgen communicatie via website
Coördinator Werkplaats

De coördinator academische werkplaats faciliteert de samenwerking in de Werkplaats en de regievoering en uitvoering van onderzoek met als doel het bevorderen van relevante opbrengsten voor de samenwerkende partners. De coördinator draagt hierbij zorg voor het optimaal benutten van de beschikbare structuur en pleegt procesinterventies waar nodig.

De belangrijkste algemene taken zijn:

 • linking pin tussen stuur- en regiegroep en tussen regiegroep en onderzoekteams;
 • eerste aanspreekpunt voor de samenwerkende partners en externe vragen;
 • communicatie van successen en resultaten naar samenwerkende partners via bestaande structuren;
 • eerste toetsing van binnenkomende subsidie- en onderzoeksvragen aan het kader van de Werkplaats;
 • onderhouden van relevant netwerk voor onderzoek en kennisdeling;
 • continue verbetering van structuur en werkwijzen op basis van o.a. periodieke evaluatie.

Taken gerelateerd aan de regiegroep:

 • voorbereiding van de agenda en besluitvorming;
 • fungeren als secretaris in het overleg;
 • taakverdeling binnen de regiegroep;
 • beheer van de onderzoeksagenda, onderzoeksplan en kandidaatonderzoeken;
 • communicatie van acties, besluiten en distributie van de output.