Meteen naar de inhoud
Home | Publicaties & instrumenten

Publicaties & instrumenten

auteur(s)titeljaar
Baan, J., Gaikhorst, L., & Volman, M.Professional development in inquiry-based working; the experiences of graduates from academic teacher education programmes.European Journal of Teacher Education2021
Bekkers, H, Exalto, R., & Vegt, A.L. van derEen soepele overgang. Eindrapportage Monitor 10-14-onderwijs.Utrecht: Oberon2021
Bekkers, H., Exalto, R., & Anne Luc van der Vegt. A.L.Een soepele overgang. Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs.Utrecht: Oberon2021
Berg, D. van den, & Scheerens, J. De rol van leraren bij onderwijsvernieuwing. Den Haag: CAOP2021
Binsbergen, M.H. & Lourens, J.M.P. SJSO en COVID-19. Integrale onderwijsjeugdhulp tijdens de 1e lockdown.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2021
Boogaard, M., Boland, A., Damhuis, R., Veen, A. & Zalm, E.Taaldenken in spel – een professionaliseringstraject.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2021
Boterman, W. Ook ruimte speelt een rol in onderwijsongelijkheid.Willem Boterman2021
Broekhof, K.Onderwijskansen en taalstimulering. 2021
Buisman, M., Kuijper, S., Hickendorff, M., Kuijpers, R.E., Keuning, J., Walet, L., Meijer, J., Ankersmit, M. & Kronenburg, F. vanRekenvaardigheden in het (S)BO Technisch rapport Peil.onderwijs Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs 2019.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2021
Camp, G.Online tool helpt leerling toets voorbereiden.Didactief online2021
CBSVooral meisjes kregen in schooljaar 2019/’20 een lager eindadvies.2021
CBSAchterstandsscores primair onderwijs2021
Coenen, J., Ferket, R., Nieuwenhuis, L., Wagemakers, S., & Waijers, N. De positie van academische opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs: inzet, benutting, waardering en loopbaanmogelijkheden. Eindrapport. Den Bosch: ECBO2021
CurriculumcommissieKaders voor kansen. Naar een beoordelingskader kansengelijkheid voor het funderend onderwijs. Verdiepende studie Wetenschappelijke Curriculumcommissie.2021
Dane, J.De ‘schuldige collectie’.Didactief online2021
DidactiefDossier meertaligheid.2021
Didactief onlineDossier gelijke kansen.2021
Didactief-onlineZo match je kansen met opbrengsten.2021
Didactief-onlineWie je bent als leraar.2021
Didactief-onlineJutezakken en eenheidsworsten.2021
Didactief-onlineEmotie en leren.2021
Didau, D.Vaardigheid is het gevolg, niet de oorzaak van wat kinderen leren.Didactief online2021
Drentje, J.Middenschool 2.0: analyse en oplossingen. Didactief-online.2021
Ehren, M.Kansen(on)gelijkheid kort samengevat.Didactief online2021
Elffers, L.Koninklijke behandeling.Didactiefonline2021
Fokkens-Bruinsma, M.Sterker voor de klas. Didactief online2021
Gaikhorst, L., Karssen, M., Tiekstra, M., Looijen, M., & Volman, M.Corona en welbevinden.Didactief online2021
Gezamenlijke onderwijsorganisatiesActieplan Duurzaam werken in het onderwijs. Een aantrekkelijk alternatief. 2021
Gilde, J. ‘t, & Volman, M.Finding and using students’ funds of knowledge and identity in superdiverse primary schools: a collaborative action research project.Cambridge Journal of Education2021
Heij, K.Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs. Proefschrift.Tilburg: Tilburg University2021
Heijsters, L., Eck, P. van, Bremer, B., Ploeg, S. van derDe werkdruk van de ketel? Onderzoek naar het werkdrukakkoord primair onderwijs.Utrecht: Oberon2021
Inspectie van het onderwijsZij-instroom in het beroep van leraar in het primair onderwijs.Utrecht: Inspectie2021
Jansen, D.Shadow education in the Netherlands. The position of shadow education in the educational landscape and students’ school careers. Proefschrift.Amsterdam: UvA2021
Jansen, S., Ruiter, P-J., & Radix, M.Bab’er zoekt meer uitdaging.Didactief online2021
Jelier, J.Alles op een rij over… normen en waarden (po).Didactief online2021
Jelier, W.Alles op een rij ….over werkdruk en stress.Didactief online2021
Jepma, IJ., & Spiero, S.Voor inclusief onderwijs actie nodig.Didactief online2021
Jong, A. de, Lockhorst, D., Klein, T., Tartwijk, J. van, & Noordegraaf, M.Over de kracht van de leerkracht.Utrecht: Oberon en Universiteit Utrecht2021
Jong, P.F. de, Scheurs, B.G.M., & Zee, M.Parent–Child Conflict During Homeschooling in Times of the COVID-19 Pandemic: A key Role for Mothers’ Self-Efficacy in Teaching.2021
Jungbluth, P.Grotere kansenongelijkheid door de CITO-toets? Didactief online2021
Karssen, M., Vaessen, A., Stigt, A. van, Wouden, M. van der, & Hoedemaker, R.Tussenevaluatie van de kansenaanpak voortgezet onderwijs 2019-2020.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2021
Karssen, M., Vaessen, A., Stigt, A. van, Wouden, M. van der, Hoedemaker, R. Tussenevaluatie van de Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs (VO) 2019/’20.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2021
KennisrotondeVerschilt het effect van Expliciete Directe Instructie (EDI) op de leerprestaties tussen hoogbegaafde basisschoolleerlingen en andere leerlingen, en zo ja, aan welke eisen moet de inzet van EDI voldoen om effectief bij te dragen aan het leren van hoogbegaafde leerlingen?(KR. 1012) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeIs de spellingontwikkeling van leerlingen erbij gebaat als leerlingen in het technisch leesonderwijs al eerder in groep 3 woorden met open lettergrepen leren lezen?(KR. 1039) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeWelke inzet van sociogrammen in het primair onderwijs geeft leerkrachten optimaal inzicht in sociale relaties tussen leerlingen?(KR. 1056) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeWat is bij schrijfonderwijs het effect van script op de taalvaardigheid van kinderen?(KR. 1052) Kennisrotonde: Den Haag2021
KennisrotondeWelke leerkrachtbegeleiding is in een reguliere groep effectief voor de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen?(KR. 1040) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeWat zijn de onderwijsbehoeften van sterke rekenaarsin het basisonderwijs en hoe kan het onderwijs aan deze leerlingen het meest effectief worden vormgegeven?(KR. 1127) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeHoe kunnen intern begeleiders de leerkrachten effectief begeleiden bij het realiseren van passend onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften? (KR. 1080) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeWat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen voor primair onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen?(KR. 1161) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeWat zijn de onderwijsbehoeften van sterke rekenaars in het basisonderwijs en hoe kan het onderwijs aan deze leerlingen het meest effectief worden vormgegeven?(KR. 1127) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeHoe kunnen intern begeleiders de leerkrachten effectief begeleiden bij het realiseren van passend onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?(KR. 1080) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeIs bewegend leren een effectieve manier om spelling te onderwijzen aan zwakke spellers?(KR. 1123) Den Haag: Kennisrotonde2021
KennisrotondeOp welke manier kan het basisonderwijs werken met minder leerkrachten en zo min mogelijk afbreuk doen aan kwaliteit?(KR. 1109) Den Haag: Kennisrotonde2021
Kennisrotonde). Welke leerkrachtonafhankelijke werkvormen dragen bij aan de begrijpende leesvaardigheid van NT2-leerlingen in het primair onderwijs?(KR. 1169) Den Haag: Kennisrotonde2021
Kirschner, P.A. Wie het begrijpt, geeft les.Didactief online2021
Kooij, D., Bulder, E., Gerritsen, S. & Exalto, R.Zittenblijven 2020 Themaonderzoek Voortgezet Leren.Utrecht: Oberon2021
Krijnen, E., Vaessen, A., & Pater, & C. J., Ledoux, G.Zicht op thuiszitten. Geschillen over toelating, verwijdering of ontwikkelingsperspectief van (dreigende) thuiszitters. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2021
Krijnen, E., Vaessen, A., & Pater, C.J., Ledoux, G.Zicht op thuiszitten. Geschillen over toelating, verwijdering of ontwikkelingsperspectief van (dreigende) thuiszitters.Amsterdam: Kohnstamm Instituut. (Rapport 1071, projectnummer 40841)2021
Kullberg, J., Mouktadibillah, R., & Vries, J. deOpgroeien in een kwetsbare wijk. Over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen.Den Haag: SCP2021
Lebouile, M.Hoe kinderen en jongeren corona ervaren.Didactief online2021
Ledoux, G.Wat zijn onderwijsachterstanden?2021
Ledoux, G. & Vaessen, A.Advies ondersteuningsstructuur burgerschapsonderwijs.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2021
Loon, A-M. van, Neut, I. van der, Hulsen, M., Kral, M.Samen onderzoekend ontwerpen. Duurzame kennisontwikkeling in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.iXperium/Centre of Expertise Leren met ict Academie Educatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen2021
Loon-Dikkers, L., & Brock, A.Gelijkere kansen dankzij schaduwonderwijs.Didactief-online2021
Marreveld, M.Minder hard bewijs is ook oke. Interview met Edith van Eck over de bruikbaarheid van onderzoek in en met het onderwijs.Didactief-online2021
Marreveld, M.Van snelweg naar leerweg.Didactief online2021
Marreveld, M.De gelukkige leraar.Didactief online2021
Marreveld, M.Let niet op die twee leerlingen, maar op de groep.Didactief online2021
Ministerie van OCWNationaal Programma Onderwijs. Eerste voorgangsrapportage.2021
NCOFactsheets leergroei.2021
NROThematisch overzicht passend onderwijs.2021
NROIntensievere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.2021
NRO.nlInnovaties in de voor- en vroegschoolse educatie.2021
Oberon, Sardes, KBA, & Kohnstamm InstituutTussenrapportage Werkplaatsen onderwijsonderzoek OAB.2021
OISSuccessful primary schools share their experiences.2021
OnderwijsinspectiePeil.Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs.Utrecht: Inspectie van het Onderwijs2021
Onderwijskennis Tutoring door onderwijspersoneel.2021
OnderwijskennisWat is bekend over onderwijskansen voor het jonge kind?2021
OnderwijskennisOuderbetrokkenheid en onderwijskansen2021
OnderwijskennisLeidraad; onderwijs vanuit hoge verwachtingen.2021
Onderwijskennis.nlPedagogisch klimaat in de klas2021
Onderwijskennis.nlLeidraad: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen.2021
Onderwijskennis.nlLeidraad: Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen.2021
OnderwijsraadPubliek karakter voorop.2021
Oorthuis, A.Betere relaties in de plusklas?Didactief online2021
Peter F. de Jong, Bieke G. M. Scheurs, and Marjolein Zee Parent–Child Conflict During Homeschooling in Times of the COVID-19 Pandemic: A key Role for Mothers’ Self-Efficacy in Teaching.2021
Platform Samen opleidenDe scan ‘Onderzoekscultuur in de school’.2021
RijksoverheidKamerstukken/2021/02/01/. Hoge lat, lagere drempelsCommissie onderwijsbevoegdheden2021
Ros, B.Voorkom de leesdip. Didactief-online.2021
Ros, B.Invloed van ouders: vooral indirect.Didactief online2021
Ros, B. Taal is een klasse apart.Didactief online2021
Ros, B.Diverse klas: jij geeft het voorbeeld.Didactief online2021
Ros, B.Steviger staan door te bewegen?Didactief online2021
Ros, B.Taalstoornis.Didactief online2021
Ros, B.Power up.Didactief online2021
Ros, B.Kort en goed. Leesattitude.Didactief online2021
Ros, B.Kort en goed: leesattitude.Didactief online2021
Ros, B.Gelukkiger op het IKC.Didactief Online2021
Ros, B.Weloverwogen ongelijkheid.Didactief online2021
Ros, B., & Geus, E.D translate.Didactief online2021
Ruiter, J. deThe way they make me feel. Exploring teachers' momentary emotional experiences in response to individual students.Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam2021
Saab, N. Geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs: weten wat werkt.Kennisnet2021
Saab, N. Geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs: weten wat werkt. Kennisnet2021
School, P., Edzes, H., Soeterik, I., Mei, M.“Niet alleen de achtergrondkenmerken van leerlingen, maar ook die van de schoolleiders en leerkrachten spelen een rol in het gesprek over diversiteit”.Kunstzone, 44-452021
SEO & OberonAndere tijden. Achtergrondschets en eerste meting monitor Experiment Ruimte in Onderwijstijd.Amsterdam/Utrecht: SEO/Oberon2021
SEREen kansrijke start voor alle kinderen Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar.Advies 21/072021
SEREen kansrijke start voor alle kinderen Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Advies 21-07.2021
Smeets, E., Langen, A. van, Gilde, J. ‘t, & Krijnen, E.De invloed van COVID-19 op het onderwijs.Nijmegen/Amsterdam: KBA/Kohnstamm Instituut2021
Smits, A., & Koeven, E. vanGeletterdheid en schoolsucces.Windesheim Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT2021
Spiegel, N. vanWanneer leerkrachten hun kracht bundelen.2021
Spijker, G. van ‘tDe aansluiting vinden, een vak apart.Didactief online2021
Tavecchio, G.Een derde stem.Didactief onlin2021
Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Camp, Daniel Muijs, Paul KirschnerWijze lessen, 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel: Ten Brink Uitgevers2021
Trimbos InstituutPraktijkkaart Duurzaam investeren in welbevinden.2021
Trimbos InstituutPraktijkkaart welbevinden en gelijke kansen.2021
Vaessen, A., Krijnen, E., & Ledoux, G.Uniek inzicht op 'thuiszitters'. Didactief-online2021
Veen, A., Bus, J. & Druten, L. van Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie. Samenvatting van vijf deelonderzoeken.Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Rapport 10642021
Verseveld, M. vanStrengthening Teachers in Their Role to Identify and Address Bullying among Students in Elementary Schools. Proefschrift. Amsterdam, UvA2021
Verus‘Als je school slechts een beperkte bubbel is van de maatschappij, kun je je later niet inleven in elkaar’. 2021
Visser, M. de, Lodewick, J., Termorshuizen, T., Laanen, K. van, & Casteren, W. van Meer Meesters? Routes naar diversiteit voor de klas.Nijmegen: ResearchNed2021
Visser, M. de, Termorshuizen, T., & Casteren, W. vanEvaluatie pilot gespecialiseerde pabo-opleidingen.Researchned2021
Woestijne, B. van deWaakhond tegen racisme.Didactief online2021
Wolff, H.Zwarte piet, racisme en onderwijs.Didactief Online2021
Zulkarnain, A., & Zumbuehl , M.Beschermen van gelijke toegang tot scholen. CPB Policy Brief2021
Aarts, B., Wolf, I. de, Breuer, T., Wetten, S. vanEffectief afstandsonderwijs.Maastricht: EducationLab (Universiteit Maastricht)2020
Arbeidsmarktplatform primair onderwijs Inspiratieboek PO. Onderzoek, suggesties en tips.2020
Baris, J.Basisschoolleerkrachten over multicultureel onderwijsBachelorscriptie. Amsterdam: UvA2020
Bergh, L. van den, Denessen, E., & Volman, M. (red.)'Werk maken van gelijke kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs'.Meppel: Ten Brink Uitgevers.2020
Bouchibti, S.Nederland is van ons allemaal.Handboek Burgerschap voor leerkrachten, docenten en andere professionals die met jongeren werken.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Bus, A.G., & Anstadt, R. Thuis Voorlezen met Digitale Prentenboeken. Een veelbelovende interventie voor twee- en driejarigen met een taalachterstand? Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Rapport 10582020
CAOPOnderwijstijd: meer of minder? Internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs.Den Haag: CAOP2020
Cirpka, S.De kansen en uitdagingen van meertaligheid in de klasBachelorscriptie. Amsterdam: UvA2020
CPBDe ongelijkheid van het jonge kind.2020
Denessen, E., Keller, A., Bergh, L. van den, & Broek, P. van den"Do Teachers Treat Their Students Differently? An Observational Study on Teacher-Student Interactions as a Function of Teacher Expectations and Student Achievement".Education Research International, vol. 2020, Article ID 24719562020
Dengerink, J., Onstenk, J., & Van der Meij, J. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Didactief-onlineDiversiteit uitdaging bij lessen levensbeschouwing.2020
Didactief-onlineDe etnische blik van witte kinderen.2020
Druten, L. van, & Langen, A. van., & Beurskens, K. Rapportage Innovatiecentrum Leiden Motivatie als motor voor professionalisering.Nijmegen: KBA2020
Druten, L. van., & Langen, A. van., & Beurskens, K. Rapportage innovatiecentrum Heerlen ‘Kijken in elkaars keuken’ ten behoeve van samenwerking tussen peuteropvang en basisschool. Nijmegen: KBA2020
Duarte, J.Troef of trend? Actuele ontwikkelingen in de meertaligheidsdidactiek.Inaugurele rede uitgesproken in verkorte vorm bij de aanvaarding van de positie van lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool op woensdag 5 februari 2020 door dr. Joana Duarte.2020
Emmelot, Y.Meertaligheid van kinderen vraagt om anders denken.Didactief-online2020
Gassler, Y.Welbevinden op de basisschool: Ervaring met Funds of Identity in de klasBachelorscriptie. Amsterdam: UvA2020
Gilde, J. 't, Volman, M.Putten uit verborgen bronnen. Hoe benut je de buitenschoolse kennis van leerlingen?Pedagogiek in Praktijk, 1182020
Gilde. J. ‘t, & Volman, M.Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Praktijkboek.Amsterdam, Werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam2020
Heijdeman, S.Een jongen is geen meisje: Een onderzoek naar het verschil in perceptie van leerkrachtgedragBachelorscriptie. Amsterdam: UvA2020
Heul, I. van der"De invloed van ouderbetrokkenheid op de schoolprestaties van leerlingen."Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen2020
Hogg, L., & Volman, M.A Synthesis of Funds of Identity Research: Purposes, Tools, Pedagogical Approaches, and Outcomes.Review of Educational Research2020
Inspectie van het OnderwijsInspectie gaat meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden.Nieuwsbericht | 19-05-20202020
Jelier, W.Bijna alles op een rij over leren in groepjes.Didactief online2020
KennisnetGelijke kansen en digitalisering. Goede toegang is niet genoeg.2020
KennisrotondeWelke factoren binnen po- en vo-scholen belemmeren of stimuleren onderwijsprofessionals om inzichten uit beschikbaar onderzoek te benutten in hun werkpraktijk?(KR. 861) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHoe kan hoekenwerk in groep 3 en 4 zodanig worden ingericht dat het spelend leren zo effectief mogelijk is voor het bereiken van de leerdoelen die in het hoekenwerk aan bod komen?(KR. 910) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeZijn er aanpakken waarmee een basisschool samen met ouders de fitheid van leerlingen kan vergroten? Welke invloed heeft de fitheid van leerlingen op hun taal- en rekenvaardigheden?(KR. 770) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHoe kunnen leraren het eigenaarschap van leerlingen in het primair onderwijs versterken?(KR. 860) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke effecten heeft een zomerschool voor jonge kinderen met een taalachterstand op hun (taal)ontwikkeling? Wat voor activiteiten in zo’n zomerschool zijn geschikt en dragen bij aan het stimuleren van de (taal)ontwikkeling?(KR. 937) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het effect van het gebruik van letters/woorden als ‘voldoende’ en ‘ruim voldoende’ op een schoolrapport in plaats van cijfers bij leerlingen in het basisonderwijs?(KR. 854) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat draagt meer bij aan de ontwikkeling van kleuters met het oog op hun toerusting voor groep 3: aparte jaargroepen 1 en 2 of combinatiegroepen 1-2?(KR. 945) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke taalactiviteiten (gericht op mondelinge en schriftelijke vaardigheden) hebben een bewezen positief effect op de taalontwikkeling van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong?(KR. 924) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke interventies van schoolleiders in het primair onderwijs zijn effectief om met het team een duurzame visie op onderwijs te ontwikkelen?(KR. 919) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke gedragseisen en randvoorwaarden van samenwerking tussen onderwijsprofessionals binnen de school dragen bij aan effectieve implementatie van onderwijsontwikkelingen?(KR. 915) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeIs directe instructie door leerkrachten effectief voor de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden van laagpresterende kleuters?KR. 933) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeZijn kleine klassen met extra sociaal-pedagogische ondersteuning effectief om problematisch gedrag van kinderen in onder- of middenbouw van de basisschool te verminderen opdat ze kunnen doorstromen naar een reguliere klas?(KR. 850) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeOnder welke voorwaarden kan een ouderkamer een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind en de ontmoeting van verschillende groepen ouders?(KR. 966) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke stimulansen van buiten zijn effectief om kennisdeling en -benutting binnen professionele netwerken in het onderwijs te realiseren?(KR. 1005) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke rol spelen verschillende criteria bij de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs en hoe komt die keuze tot stand?(KR. 1001) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn effectieve verdiepingsopdrachten voor goede spellers in de bovenbouw?(KR. 977) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke kenmerken van ontmoetingen (fysiek en digitaal) waarbij kennis uit onderwijsonderzoek gedeeld wordt, dragen bij aan de transfer van geleerde kennis naar de onderwijspraktijk van de onderwijsprofessional?(KR. 876) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn goede voorspellers van de kansen voor succesvol opstromen naar vwo-niveau van leerlingen met een havo-advies?(KR. 899) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHoe kun je in een driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders een actieve deelname van ouders bevorderen?(KR. 900) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeIn hoeverre kan gebruik van ICT in het voortgezet onderwijs bijdragen aan tijdsbesparing en werkdrukvermindering voor leraren?(KR. 904) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn werkzame kenmerken van afstandsonderwijs in het mbo?(KR. 923) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke fasen en werkvormen van het directe-instructiemodel zijn toepasbaar en effectief bij afstandsonderwijs?(KR. 932) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn kenmerken van effectief onderwijs in muziek en beeldende vorming voor kinderen van 4-12 jaar?(KR. 960) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het effect van gepersonaliseerd leren op de leerprestaties van achterstandsleerlingen in het basisonderwijs?(KR. 1064) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke invloed heeft het uitschrijven van de leerdoelen op het bord op de bewustwording van leerlingen van wat ze leren in een les?(KR. 1051) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn verklaringen voor het niet willen meedoen met activiteiten waar kleuters wel de vaardigheden voor hebben en wat kunnen leerkrachten doen om ze weer mee te laten doen?(KR. 1033) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het belang van vroege signalering van een ontwikkelingsvoorsprong voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen basisonderwijs? Zijn hiervoor valide en betrouwbare instrumenten beschikbaar?(KR. 1060) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke factoren bij de leraar en welke factoren in de schoolorganisatie zijn nodig om ICT in het primair onderwijs zo in te zetten dat het de leeropbrengsten verhoogt?(KR. 999) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeZijn linkshandige kleuters minder goed ontwikkeld dan rechtshandige kleuters?(KR. 810) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHoe kan een leraar basisonderwijs leerlingen uit de middenbouw stimuleren om ook buiten de school te leren en hoe kan hierbij de verbinding met het formele leren op school tot stand worden gebracht?(KR. 949) Den Haag: Kennisrotond2020
KennisrotondeWat zijn de effecten van aanpakken gericht om een soepele overgang naar de basisschool tot stand te brengen?(KR. 1290) Den Haag: Kennisrotonde2020
Ledoux, G., & Waslander, S., m.m.v. Eimers, T.Evaluatie passend onderwijs Eindrapport.Rapport 1047. Amsterdam: Kohnstamm Instituut | Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University| Nijmegen: KBA Nijmegen2020
Ledoux, G., Vaessen, A., Exalto, R., Eck, P. van, Walraven, M., Hoeven, J. van der, Stege, H. van derPassend onderwijs in de praktijk deel 3. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2018.Amsterdam/ Utrecht Rotterdam: Kohnstamm Instituut/ Oberon/ CED Groep2020
Leest, A. van, e.a.Eindtoets en gelijke kansen. Een vergelijking voor en na.2020
Lieve Heijsters, L., & Ploeg, S. van derDigitale leermiddelen en gelijke kansen.Den Haag: Kennisrotonde/NRO2020
Nuland, E. van, & Berg, D. van denTevreden werken in het primair onderwijs? Onderzoek naar tevredenheid, werkdruk en mobiliteit in het primair onderwijs.Den Haag: Arbeidsmarktplatform PO2020
Petri, D., & Dekker-Calado, G.Samen met ouders tegen pesten.Didactief online2020
Ping, C.Understanding Teacher Educators’ Professional Learning.Proefschrift Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven2020
Platform samen onderzoekenSleutels voor evidence-informed werken. Een verkenning naar mechanismen die bijdragen aan duurzame onderwijsverbetering.Startnotitie. PO-raad2020
Platform Samen Opleiden & ProfessionaliserenDe academische leraar.Kwaliteitsreeks / Praktijk In-Zicht2020
Rathenau InstituutIn open science toont zich de meester – Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek.Den Haag (auteurs: Scholvinck, A.F.M, S. van Ewijk, W. Scholten & P. Diederen)2020
Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: Een leeromgeving voor leraren.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
SCPEerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen.Beleidsdocument. Den Haag: SCP2020
Sins, P.Mind the gap.Didactiefonline.2020
SiriusVerslag van de Nationale Rondetafel Bijeenkomsten Taalvriendelijk Onderwijs over Meertaligheid.2020
Smeets, E.Monitor hybride onderwijs. Rapportage over het primair onderwijs.Nijmegen: KBA2020
Snoek, M., Kösters, J., Van Blankenstein, F., Meijer, J., Bisschop, P., Heyma, A., Van der Ven, K., Van der Ark, A., & Schenke, W.Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen. Voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van intakeprocedures in de lerarenopleidingen.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Snoek, M., Van Tartwijk, J., & Pauw, I. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Soeterik, I., Hanna, F., & Heilbron, M.Leraren expliciet opleiden rondom racisme werkt.2020
Vaessen, A. & Pater, C., & Exalto, R.Passend onderwijs in de praktijk deel 4. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2019.Amsterdam/ Utrecht Rotterdam: Kohnstamm Instituut/ Oberon2020
Veen, A. & Karssen, M. 15 uur voorschoolse educatie in Amsterdam. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Rapport 10632020
Veen, A., Eck, E. van, m.m.v. Meijer, J. & Vaessen, A.Alert4you, professionalisering van medewerkers in de kinderopvang. Onderzoek naar de werkzame factoren.Rapport 1057. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Veen, A., Haanstra, F. & Karssen, M.Kunstenaars in de groep. Onderzoek naar effecten van kunst in de voorschoolse educatie.Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Rapport 10542020
Veen, A., Stigt, A. van & Ledoux, G.Inclusiekenmerken IKC’s. Onderzoek naar de meerwaarde van Integrale Kindcentra.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Veen, A., Veen, I. van der, Heurter, A., Elshof, D.Evaluatie van Doen-denken. Een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor basisscholen in Rotterdam.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Volman, M., & Gilde, J. ‘tThe effects of using students’ funds of knowledge on educational outcomes in the social and personal domain.Learning, Culture and Social Interaction 28 (2021) 1004722020
Vuure, R. vanOnderwijs kan grote rol spelen tegen racisme.2020
Weijers, D., Van Stigt, A.,& Ledoux, G.Overstap po-vo voor jonge (hoog)begaafde leerlingen in Amsterdam-Diemen.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Wienen, A.W., Korenromp, H., Batstrat, L., & Graas, T.A.M.Werkbaar in de klas. Het effect van samenwerking tussen ouders, leraren, maatschappelijk werk en jeugdhulp in de schoolklas.2020
Onderzoekswerkplaats diversiteit WOAZorg primair #5 2019.2019
Drie jaar werkplaats diversiteit.Amsterdam: WOA, NRO, PO-raad.2019
Abacioglu, C.S., Zee, M., Fadie, H., Soeterik, I., Fisher, A.H., & Volman, M.Practice what you preach: The moderating role of teacher attitudes on the relationship between prejudice reduction and student engagement.Teaching and Teacher Education, 86.2019
Binsbergen, M.H. van, Pronk, S., Schooten, E. van, Heurter, A. & Verbeek, F.Niet thuis geven; schooluitval vanuit het perspectief van van leerlingen: onderzoek naar thuiszitters.Rapport 1030. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Blok, M.Baat bij goed oudercontactDidactief, juni, 2019.2019
Bollen, I. & Boogaard, M.Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen groep 8 in Diemen.Rapport 1032. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Bredeweg, B.Kunstmatige Intelligentie in het onderwijs: leren met interactieve kennisrepresentaties. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam2019
Cornips, L.Een moderne samenleving is niet bang voor meertaligheid. Over het alledaagse maar ook complexe verschijnsel meertaligheid.Van 12 tot 18.2019
Crasborn, F., & Hennissen, P. Integratief begeleiden op de werkplek. Modellen en methodieken voor opleidingsdidactisch handelen.Kennisbasis lerarenopleiders - Katern 7: Opleidingsdidactiek: Hoe leiden we leraren op?2019
Emmelot, Y.W., Schenke, W. & Bollen, I.Eindevaluatie van de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen.Rapport 1018. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Herman van de Werfhorst en Erna van Hest (redactie)Gelijke kansen in de stad.Amsterdam: Amsterdam University Press. 2019
Jelier, W.Bijna alles op een rij over… onderwijs aan kleuters.Didactief online2019
Jongstra, W., Spoelstra, T., Aantjes, R., Pauw, I., Muynck, A. deOnderzoeksverslag ‘Een verkenning naar de rol van jeugdliteratuur in de persoonsvormende en socialiserende functie van het basisonderwijs’.Radiant Lerarenopleidingen2019
Joosse, B.‘Nu benadrukken we de verschillen niet meer’Didactief, januari/februari 2019.2019
Karssen, M., Weijers, D., Veen, I van derRelatie tussen kwaliteit in de kleuterklassen en de schoolloopbaan van leerlingen. Rapport 1015. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 2019
KennisrotondeWelke fasen en werkvormen van het DirecteInstructiemodel zijn toepasbaar en effectief bij afstandsonderwijs?(KR. 932) Den Haag: Kennisrotonde2019
Koster, B., & Stappers, J.Het transformatorhuisje. Inzichten en methodieken voor het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek.Platform Samen Opleiden & Professionaliseren2019
Schenke, W., Schaik, P.W. van, Heemskerk, I.M.C.C. & Boogaard, M.Beter benutten van kennis uit onderzoek en onderwijspraktijk. Kansrijke aanpakken voor docentgroepen.Rapport 1020. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Schenke, W., Weijers, D., Bollen, I. & Elshof, D.Huisacademies in kaart.Rapport 1023. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Sincer, I., Severiens, S.E., & Volman, M.L.L.Teaching diversity in citizenship education: Context-related teacher understandings and practices.Teaching and Teacher Education : an International Journal of Research and Studies, 78 , 183-192.2019
Standaert, J., Blikslager, D., & Soeterik, I.Leerlingen onder elkaar.Didactief, oktober, 44-45.2019
Veen, A., & Weijers, D.Gemengde groepen in integrale kindcentra.Rapport 1022. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, A., Heurter, A., Veen, I. van der & Bollen, I.Kwaliteit in de peuter- en kleutergroepen en ontwikkeling van kinderen. De peuterschool in Amsterdam.Rapport 1003. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, A., Ledoux, G., Emmelot, Y., Gevers, M.Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt.Rapport 1021. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, A., Veen, I. van derHet pre-COOL cohort tot en met groep 5. Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit in de voor- en vroegschoolse periode.Rapport 1031. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, A., Veen, I. van der, Karssen, M., Weijers, D.Sleutelmomenten jonge kind. Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen? Drie deelonderzoeken gebundeld. Rapport 1029. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, I. van der, & Karssen, M.Kansen op en effecten van kleuterbouwverlenging.Rapport 1016. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Vegt, A. L. van der, Kieft, M., & Bekkers, H.Differentiatie in de klas: Wat werkt?Kennisrotonde2019
Vegt, A.L. van der, Kieft, M., & Bekkers, H.Differentiatie in de klas: wat werkt?Den Haag: Kennisrotonde/NRO2019
VELONWaaier beroepsstandaard voor lerarenopleiders.Eindhoven: Vereniging voor Lerarenopleiders2019
Zorgbreed; Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg. Themanummer: waarderen van diversiteit.Zorgbreed; Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg. Jun-aug 2018.2018
Themanummer over het werken met (hoog)begaafde leerlingen in de basisschool.Zorg Primair. Vakblad voor het primair en speciaal onderwijs, # 5-2018.2018
Baan, J., Gaikhorst, L., & Volman, M.L.L.The involvement of academically educated Dutch teachers in inquiry-based working.Professional Development in Education.2018
Baan, J., Volman, M, & Gaikhorst, L.Geef academische leerkracht de ruimte.Didactief, oktober, 46-47.2018
Bergh, L. van denWaarderen van Diversiteit in het Onderwijs2018
Boogaard, M., Glaudé, M., Schenke, W., Weijers, D. & Snoek, M.Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs.Rapport 996. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Breetvelt, I.S., Meijer, J., & Binsbergen, M.H. vanShort report literatuurverkenning Self-Efficacy & Resilience.Rapport 988. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Cohen, L., Emmelot, Y., Ahamiane, S.Succesvolle basisscholen aan het woord. 7 pijlers voor betere kansen op basis van onderzoeksliteratuur & voorbeelden uit Amsterdam.Rapport 18-4. Onderzoek, Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam & Kohnstamm Instituut.2018
Exalto, R., Klein, T., Lockhorst, D., Sipkens, D., & Geus, W. deWerkplaatsen onderwijsonderzoek primair onderwijs. Tussenrapportage onderzoek jaar 2.Utrecht: Oberon.2018
Janssen, F., & Belo, N.Vakdidactische begeleiding en samen opleiden.Utrecht: VO/ POraad/Platform Samen Opleiden en Professionaliseren2018
Jennissen, R., Engbersen,G., Bokhorst, M., & Bovens, M.De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland.Den Haag: WRR.2018
KennisrotondeWelke didactiek en werkvormen bevorderen motivatie en welbevinden van jonge kinderen met begaafdheidskenmerken (4-7 jaar) en verminderen problematisch gedrag?(KR. 1106) Den Haag: Kennisrotonde2018
KennisrotondeWat zijn effectieve methoden voor leesbevordering in groep 4-8 van het basisonderwijs.(KR. 335) Den Haag: Kennisrotonde2018
KNAWTalen voor Nederland.Amsterdam: KNAW.2018
Kroeze, C.Begeleiding in de opleidingsschool.Platform Samen Opleiden & Professionaliseren2018
PO-raad, NRO & Werkplaatsen Onderwijs POSamen onderzoeken werkt.2018
Rijk, Y. van, Mey, L. de, Haan, D. de, Oers, B. van, & Volman, M.Reading for meaning: the effects of Developmental Education on reading achievements of primary school students from low SES and ethnic minority families.School Effectiveness and School Improvement, 29(2), 285-307.2018
Schaik, P. van, Volman, M., Admiraal, W., & Schenke, W.Barriers and conditions for teachers’ utilisation of academic knowledge.International journal of Educational Research, 90, 50-63.2018
Schenke, W., Elshof, D., & Heemskerk, I.M.C.C.Regionale samenwerking rondom opleidingsscholen. Een verkenning naar kern-schil constructies.Rapport 989. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Sicco de KnechtGelijke kansen in diverse klassen; Over de filosofie van de Transformatieve School. Een profiel van een Rotterdamse stadssocioloog door Sicco de Knecht2018
Sligte, H., Admiraal, W., Schenke, W., Emmelot, Y., & de Jong, L.De school als PLG.Rapport 991. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Sligte, H., Emmelot, Y. & Schenke, W.Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2016-2017.Rapport 987. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Snoek, M.Startende leraren in het po en vo. Goede begeleiding aan het begin van de loopbaan.Huizen: Uitgeverij Pica.2018
Standaert, J.Diversiteit vanuit het perspectief van de leerling. Onderzoek naar hoe leerlingen van de Sint Janschool naar onderlinge verschillen kijken en zich in kunnen leven in een ander.Bachelorscriptie. Amsterdam: UvA/HvA.2018
Verboon, A.W.Cross-Professionele Samenwerking rondom Diversiteit in het Onderwijs. Visievorming rondom diversiteit en het lesgeven in een diverse context.Bachelorscriptie. Amsterdam: UvA.2018
W. Schenke, & Meijer, J.Datagebruik in het onderwijs. Problematiek uiteengezet.Rapport 1011. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Boogaard, M., Schenke, W., Schaik, P. van, & Felix, C.Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten. Een verkenning.Rapport 978. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2017
Buisman, M., Van Loon, L., Boogaard, M. & E. van SchootenStimuleren van creatief vermogen en kritisch denken. Eerste resultaten van het OECD-onderzoek Assessing progression in creative and critical thinking skills in education.Rapport 17-6. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2017
Doornenbal, J., Fukkink, R., Yperen, T. van, Spoelstra, J., & Verseveld, M. vanInclusie door interprofessionele samenwerking - Resultaten van de proeftuinen van PACT.Amsterdam: Het Kinderopvangfonds.2017
Driessen, R., Koster, B., Kuipers, T., Slot, K., & Van der Horst, G.Samen leraren opleiden. Parels uit de Praktijk (2).Utrecht: VO-Raad/ Steunpunt Opleidingsscholen2017
Gaikhorst, Beishuizen, J., Zijlstra, B., & Volman, M.The sustainability of a teacher professional development programme for beginning urban teachers.Cambridge Journal of Education, 47(1), 135-154.2017
Gaikhorst, L., Beishuizen, J., Roosenboom, B.,& Volman, M.The challenges of beginning teachers in urban primary schools.European Journal of TeacherEducation, 40(1), 46-61.2017
Heyma, A., Berg, E. van den, Snoek, M., Knezic, D., Sligte, H. & Emmelot, Y.Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving.Rapport 17-7. Amsterdam: SEO.2017
Karssen, M.Etnische diversiteit van de school niet van invloed op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van bi-etnische leerlingenBi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences.2017
Karssen, M.Bi-etnische leerlingen verschillen ook onderling sterkBi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences.2017
Karssen, M.Bi-etnische kinderen verschillen van mono-etnische kinderen in schoolprestaties, welbevinden en burgeschapscompetentiesBi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences.2017
Kruger, M.L., & Andersen, I.De lerende schoolleider. Effecten van professionalisering.Den Haag/Utrecht: NRO en VO-raad.2017
Linde, A. van der, Oostdam, R., Snoek, M.Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie.Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(2) 2017.2017
Maandag, D.W., Helms-Lorenz, M., Lugthart, E., Verkade, A.T., & Veen, K. vanFeatures of effective professional development interventions in different stages of teacher’s careers. A review of empirical evidence and underlying theory.Groningen: Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen.2017
Michels, W.P.Een analyse van de sociale netwerken en de waarde die wordt gecreëerd in de sociale interacties tussen actoren in de Werkplaats ‘Diversiteit’.Masterscriptie. Amsterdam: UvA.2017
Schenke, W., Geijsel, F., van Driel, J., & Volman, M.Closing the feedback loop: a productive interplay between practice-based research and school development through cross-professional collaboration in secondary education.Professional Development in Education, 43 (5), 860-880.2017
Schenke, W., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., & Volman, M.L.L.Boundary Crossing in R&D Projects in Schools: Learning through Cross-Professional Collaboration.Teachers College Record, 119, 1-42.2017
Sligte, H.W, Emmelot, Y.W., Schenke, W.Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2015-2016.Rapport 976. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2017
Sligte, H.W, Schenke, W.Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en –verspreiding door leraren.Rapport 972. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2017
Uiterwijk-Luijk, L.Inquiry-based leading and learning in primary education. Inquiry-based working by school boards, school leaders and teachers and students’ inquiry habit of mind (Proefschrift).Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.2017
Bakker, A., Zitter, I.I., Beausaert, S., & de Bruijn, E.Tussen opleiding en beroepspraktijk - Het potentieel van boundary crossing.Assen: Koninklijke Van Gorcum2016
Banks, J.A.Cultural diversity and education: foundations, curriculum and teaching (6th ed.)New York, NY: Routlegde.2016
Driessen, R., Koster, B., Kuipers, T., & Slot, K.Samen leraren opleiden. Parels uit de Praktijk (1).Utrecht: VO-Raad/Steunpunt Opleidingsscholen2016
Janssens, M.Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk.Den Haag: ZonMw.2016
Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A.B., Kuiper, E.J., Ledoux, G.Onderwijs in burgerschap: wat scholen kunnen doen.Rapport 967. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2016
Schenke, W., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., Sligte, H.W., & Volman, M.L.Characterizing cross-professional collaboration in research and development projects in secondary education.Teachers and Teaching: Theory and Practice, 22(5), 553-569.2016
Snoek, M., Bekebrede, J., Hanna, F., Creton, T., Edzes, H.Hoe het afstudeeronderzoek van een academische pabo kan bijdragen aan schoolontwikkeling.Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(2), 29-42.2016
Ledoux, G., e.a.Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld?Rapport 15-3. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS.2015
VO-academieSamen leren in netwerken. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders.Utrecht: VO-academie.2015
Gaikhorst, L., Beishuizen, J.J., Zijlstra, B.J.H., & Volman, M.L.L.Contribution of a professional development programme to the quality and retention of teachers in an urban environment.European Journal of Teacher Education, 38(1), 41-57.2014
Gaikhorst, L., Volman, M.L.L., Korstjens, I., & Beishuizen, J.J.Induction of beginning teachers in urban environments: An exploration of the support structure and culture for beginning teachers at primary schools needed to improve retention of primary school teachers.Teaching and Teacher Education, 42, 23-33.2014
Kroeze, C.Georganiseerde begeleiding bij opleiden in de school. Een onderzoek naar het begeleiden van werkplekleren van leraren in opleiding.Proefschrift. Nijmegen: HAN2014
Pater, C.J. & Driel, J. van m.m.v. Geijsel, F., Volman, M. & Schenke, W.Professionele leraren. Opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad.Utrecht: VO-raad.2014
Roeleveld, J., Karssen, M. & Ledoux, G.Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten.Rapport 923. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2014
Severiens, S, Wolff, R & van Herpen, S. Teaching for diversity: a literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college. European Journal of Teacher Education, 37 (3), 295-311.2014
Severiens, S.Professionele capaciteit in de superdiverse school. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.Amsterdam: Vossiuspers UvA.2014
Ledoux, G. & Elshof, D.Hebben leerlingen profijt van De Profijtklas? Onderzoek naar de resultaten van een project verlengde leertijd.Rapport 14-2. Utrecht: FORUM.2013
Ledoux, G., Felix, C., & Elshof, D.Bestrijding van onderwijssegregatie in gemeenten. Verkenning van lokaal beleid anno 2013.Rapport 13-4. Utrecht: FORUM.2013
Bruggink, M.,& Harinck, F.De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder verstaan?Tijdschrift voor Lerarenopleiders (VELON/VELOV), 33(3), 46–532012
Heemskerk, I., Eck, E. van, Kuiper, E., & Volman, M.Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs.Rapport 878. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2012
Schenke, W., Volman, M.L.L., Driel, J.V., Geijsel, F.P., & Sligte, H.W.Cross-professionele samenwerking in de context van ontwikkel-en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs.Pedagogische Studiën, 89(6), 350-363.2012
Ledoux, G., Derriks, M., Heurter A. en C. PaterDe verankering van wereldburgerschap in het onderwijs. Evaluatie van de onderwijsactiviteiten van NCDO, periode 2006-2010.Rapport 865. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2011
Lockhorst, D., Berg, I. van den & Boogaard, M. (Red)‘En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?' Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten.Durven-Delen-Doen. Utrecht: VO-Raad.2011
Kessels, C.The influence of induction programs on beginning teachers’ well-being and professional development.Proefschrift. Leiden: Universiteit van Leiden.2010
Schenke, W. & Galjaard, S.Leraaronderzoekers en onderzoekende leraren. Hoe onderzoek naar innovatie bijdraagt aan de professionaliteit van leraren. Deventer: Kluwer Navigator Onderwijs.2010
Sligte, H.W., Breetvelt, I.S., Heemskerk, I.M.C.C.Technologische ontwikkelingen voor leerlingen met een visuele beperking of dyslexie. Praktijk en beleid in binnen- en buitenland.Rapport 847. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2010
Veen, K. van, Zwart, R. C., Meirink, J. A., & Verloop, N.Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren.Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten.2010
Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T.Mapping mentor teachers' roles in mentoring dialogues.Educational Research Review, 3, 169-1862008
Vertovec, S.Super-diversity and its implications.Ethnic and racial studies 30 (6), pp. 1024-10542007
Leeman, Y.Teaching in ethnically diverse schools: teachers’ professionalism. European Journal of teacher Education, 29 (3), 341-356.2006
Korthagen, F., Melief, K., & Tigchelaar, A.De didactiek van praktijkrelevant opleiden.ochure nr. 11. Utrecht2002
PO-raad, NRO & Werkplaatsen Onderwijs POLoopbaanontwikkeling leraren binnen de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO.
Zuiker, I., Schot, W., Oomen, C., Jong, A. de, Lockhorst, D., Klein, T.Succesvolle werkplaatsen: wat is er nodig voor een vruchtbare onderzoekssamenwerking tussen onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten?Utrecht: Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht/Oberon.