WOA
Hoe kunnen leraren het beste worden voorbereid op lesgeven in de grote stad?

Gaikhorst, L., Post, J., März, V., & Soeterik, I. (2019). Teacher preparation for urban teaching: a multiple case study of three primary teacher education programmes. European Journal of Teacher Education.
Meer..

Ondersteuningscultuur bepalend voor tevredenheid van startende leraren

Hoe hangt de tevredenheid van starters over de begeleiding die zij ontvangen hadden samen met de begeleidingsstructuur en -cultuur op hun school? Op alle scholen werden ondersteuningsactiviteiten georganiseerd, zoals het bieden van begeleiding door een maatje of coach. Het is vooral de ondersteuningscultuur die bepaalt of de leraren de ondersteuningspraktijk op hun school positief waardeerden.

Gaikhorst, L., Volman, M.L.L., Korstjens, I., & Beishuizen, J.J. (2014). Induction of beginning teachers in urban environments: An exploration of the support structure and culture for beginning teachers at primary schools needed to improve retention of primary school teachers. Teaching and Teacher Education, 42, 23-33.
Meer..

Het professionaliseringstraject ‘Meesterschap’ levert een bijdrage aan de ontwikkeling van startende leraren

Het doel van het traject “Meesterschap’is tweeledig: een verhoging van de kwaliteit van leraren in de grote stad en leraren behouden voor het werken in een grootstedelijke onderwijscontext. Het programma levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de competenties en self-efficacy van leraren. Daarnaast werd het programma zeer gewaardeerd door de startende leraren en hun directeuren.

Gaikhorst, L., Beishuizen, J.J., Zijlstra, B.J.H., & Volman, M.L.L. (2014). Contribution of a professional development programme to the quality and retention of teachers in an urban environment. European Journal of Teacher Education, 38(1), 41-57.
Gaikhorst, Beishuizen, J., Zijlstra, B., & Volman, M (2017). The sustainability of a teacher professional development programme for beginning urban teachers, Cambridge Journal of Education, 47(1), 135-154.
Meer..

Starten als leraar in een grote stad stelt extra eisen, aan de leraar en de begeleiding

Beginnende leraren in de grote stad ervaren, naast hoge werkdruk, stress en onvoldoende ondersteuning, ook meer specifieke problemen die samenhangen met de leerlingpopulatie op hun school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen in het contact met ouders (zowel hoog opgeleide en kritische ouders als ouders met een niet-Nederlandse achtergrond)’ en het omgaan met de diverse leerlingpopulatie.

Gaikhorst, L., Beishuizen, J., Roosenboom, B.,& Volman, M. (2017). The challenges of beginning teachers in urban primary schools, European Journal of TeacherEducation, 40(1), 46-61.
Meer..

Theoretisch inbedding en verbinding theorie-praktijk helpen startende leraren om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en te voorkomen

Veel startende leerkrachten in het basisonderwijs voelen zich niet goed in staat om adequaat in te spelen op ongewenst gedrag van leerlingen. Een aanpak waarbij aandacht is voor de samenhang van het omgaan met ongewenst gedrag met andere aspecten van goed onderwijs, zoals klassenmanagement, pedagogische klimaat en groepsvorming, kan hen daarbij ondersteunen. Ook is het belangrijk dat praktijkbegeleiders hun pedagogisch-didactische adviezen koppelen aan de op de opleiding behandelde theorie.
Meer..

Beroepsbeeld voor de leraar ondersteunt het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep

De fase van startend leraarschap is in principe het begin van een langere loopbaan in het onderwijs. Dat roept de vraag op hoe die loopbaan er uit ziet en wat de ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden zijn voor leraren na afloop van de inductieperiode. Het beroepsbeeld dat is ontwikkeld, onderscheidt vier domeinen van het leraarschap, het leren van leerlingen ondersteunen, onderwijs ontwikkelen, onderwijs organiseren van onderwijs en het leren van collega’s ondersteunen. Een leraar is in elk geval bekwaam en actief in het eerste domein, maar kan dat combineren met verdere ontwikkeling op de drie andere domeinen.
Meer..

Goede begeleiding voor startende leraren voorwaarde om voortijdige uitval te voorkomen

Met een lerarentekort in het vooruitzicht is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven. In het begin wordt werken in onderwijs namelijk als heftig, intensief en soms zelfs slopend ervaren. Schoolleiders hebben dan ook de taak te zorgen voor effectieve ondersteuning en goede begeleidingsprogramma’s, zodat startende leraren niet vroegtijdig het vak verlaten.
Meer..