WOA
Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt

Een inclusieve benadering, nastreven van ‘andere doelen’, werken vanuit een gemeenschappelijke visie, met een interprofessioneel team: dit zijn enkele kenmerken van Integrale Kindcentra (‘IKC’) die een voorhoedefunctie vervullen in de IKC-ontwikkeling.

Veen, A., Ledoux, G., Emmelot, Y., & Gevers, M. (2019). Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt. Rapport 1021. Amsterdam: Kohnstamm Instituut
Meer..

Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

Verspreid over Nederland zijn er tientallen partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen. Deze zogeheten opleidingsscholen dragen zorg voor een goede kwaliteit van de begeleiding van leraren-in-opleiding. Niet alle scholen zijn aangesloten bij zo’n partnerschap. Kennis en expertise uit de opleidingsscholen bereikt maar mondjesmaat andere scholen in de regio, zo blijkt uit een verkennend onderzoek.

Schenke, W., Elshof, D., & Heemskerk, I.M.C.C. (2018). Regionale samenwerking rondom opleidingsscholen. Een verkenning naar kern-schil constructies. Rapport 989. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer..

Samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals leidt tot nieuwe inzichten in diversiteit.

Centraal in deze bachelorscriptie stond de vraag of cross-professionele samenwerking tussen onderzoekers onderwijsprofessionals op het gebied van diversiteit hun visie op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context beïnvloedt. Dit geldt voor een deel van de betrokkenen. Zij geven aan zich meer bewust te zijn van hoe ze zelf over diversiteit denken, hun onbewuste vooroordelen en ze onderscheiden meer aspecten van diversiteit. Daarnaast hebben sommigen een bredere visie op diversiteit ontwikkeld. Activiteiten die daaraan hebben bijgedragen, zijn vooral: samen onderzoek doen, de onderzoeksresultaten met elkaar delen, georganiseerde gesprekken, het kijken van beeldmateriaal, het lezen van literatuur en deelname aan onderzoeksteambijeenkomsten.

Verboon, A.W. (2018). Cross-Professionele Samenwerking rondom Diversiteit in het Onderwijs. Visievorming rondom diversiteit en het lesgeven in een diverse context. Bachelorscriptie. Amsterdam: UvA.
Meer..

Inclusieve voorzieningen voor jonge kinderen zijn te realiseren door interprofessionele samenwerking

De ambitie van PACT is het creëren van een inclusieve speelleeromgeving waarin alle kind meetellen, de kans krijgen om mee te doen en te leren, ongeacht hun herkomst, mogelijkheden en beperkingen. De aanname van PACT is dat professionals deze complexe opdracht door interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg beter kunnen realiseren. De professionals zeggen veel van elkaar te leren, waardoor er een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen ontstaat. Ook blijkt de inzet van zorg steeds meer gericht op normaliseren en inclusie: de nadruk verschuift van curatief naar preventief en het versterken van het pedagogisch klimaat.

Doornenbal, J., Fukkink, R., Yperen, T. van, Spoelstra, J., & Verseveld, M. van (2017). Inclusie door interprofessionele samenwerking - Resultaten van de proeftuinen van PACT. Amsterdam: Het Kinderopvangfonds.
Meer..