Meteen naar de inhoud
Home | Organisatie | Partners

Partners


De scholen van Samen tussen Amstel en IJ, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, bevinden zich in de wijken Oud-Oost, Watergraafsmeer, de Indische buurt, het Oostelijk Havengebied en IJburg. De stichting maakt onderdeel uit van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam.

De federatie is een samenwerkingsverband van zeven openbare schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam. De federatie verzorgt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan circa 33.000 leerlingen. Dit betekent dat ruim de helft van alle Amsterdamse basisschoolleerlingen naar een openbare school gaat en dat aantal neemt jaarlijks toe. De openbare identiteit is voor de federatie en de stichtingen die er deel van uit maken de belangrijkste verbindende waarde. Alle leerlingen en medewerkers zijn welkom op de scholen van de federatie, ongeacht hun afkomst, religie of sociaal-economische achtergrond.

Ruim 6000 STAIJ-leerlingen zijn dagelijks samen aan het leren, ontdekken en spelen. Meer dan 550 medewerkers bieden aan deze kinderen onderwijs.
De onderwijsconcepten van de STAIJ-scholen zijn divers, evenals de populatie aan kinderen en leerkrachten. Er zijn scholen voor regulier onderwijs, Dalton- en Montessorischolen, een school voor Natuurlijk Leren, een school voor Speciaal Basisonderwijs en een school voor nieuwkomersonderwijs. Naast het verschil in onderwijsconcepten bestaan er tussen de scholen ook verschillen in profiel. STAIJ heeft enerzijds scholen die zicht thematisch profileren, bijvoorbeeld via een sportprofiel of als kunstmagneetschool. Sommige scholen vervullen daarnaast als brede school een buurtfunctie en een aantal scholen ontwikkelt zich tot integraal kindcentrum.
De Academische opleidingsschool STAIJ (2009 – 2016) is getoetst op alle NVAO standaarden en voldoende beoordeeld. Het panel is positief over de kwaliteit van de opleidingsschool en de academische kop van de academische opleidingsschool STAIJ. Er is sprake van een krachtige leeromgeving waarin opleiden, onderwijsontwikkeling en onderzoek goed samengaan. Er heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van begeleiden naar opleiden op de werkplek. Het profiel van de opleidingsschool is onderzoekend en ontwerpend leren.

Voor meer informatie:
Samen Tussen Amstel en IJ
Leren met Elkaar


Zonova vormt het bestuur van 19 basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Met zo’n 650 collega’s verzorgen deze basisscholen het onderwijs voor ongeveer 5100 leerlingen. Iedere basisschool heeft een eigen identiteit, maar met allemaal dezelfde overtuiging: dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving.

ZO LEREN WE SAMEN VERDER
Elke dag werken we bij Zonova vol toewijding aan onze missie: het verschil maken voor kinderen in Amsterdam Zuidoost. Met ons bevlogen team bieden we nieuw perspectief en gaan we van de gebaande paden, zodat kinderen het beste uit zichzelf halen. We staan midden in de gemeenschap en zijn verbonden met de buurt, de ouders en de scholen. Zo leren we van en mét elkaar, en creëren we samen nieuwe kansen.

Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega’s. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting.

We zijn trots op de 19 basisscholen die bij ons zijn aangesloten. Samen zetten we ons met hart en ziel in voor de kinderen. De volgende scholen zijn onderdeel van Stichting Zonova:
Polsstok | Samenspel | Knotwilg | Mobiel | Onze wereld | Klaverblad | Achtsprong | De Schakel | Wereldwijs | Bijlmerhorst | Cornelis Jetses | De Blauwe Lijn | De Rozemarn | Nellestein | Van Houteschool | Holendrecht | De Brink | De Ster | De Tamboerijn.

Voor meer informatie:
Zonova


De ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs) is de grootste organisatie voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam en omstreken. Dagelijks zetten circa 900 professionals zich in voor zo’n 9.200 leerlingen op 32 scholen. Met de slogan ‘De ASKO verbindt met aandacht & ambitie’ drukt de ASKO uit dat zij in verbondenheid met elkaar, hun personeel, ouders en samenwerkingspartners, kwalitatief goed onderwijs verzorgen.

De ASKO hecht veel waarde aan Opleiden in de School (Oplis). Opleiden in de School is op zeventien scholen ingebed in het integraal personeelsbeleid en de kwaliteitszorg van de scholen, twee van de criteria van de ASKO Opleidingsschool. De criteria zijn uitgangspunt voor het ontwikkelen van de ASKO Opleidingsschool en de Academische ASKO Opleidingsschool. De ambities en doelen voor elke ASKO Opleidingsschool zijn geformuleerd in het jaarplan van de school. Bij acht academische ASKO Opleidingsscholen is praktijkgericht onderzoek één van de methodes om leerkrachten en studenten te betrekken bij schoolontwikkeling. Studenten van de UPvA doen bachelor onderzoek en Universitaire Leraren Praktijk (ULP) onderzoek binnen de thema’s van het schoolontwikkelplan van de Academische ASKO Opleidingsscholen. Studenten van de Pabo HvA koppelen de onderzoeksopdrachten en het LIO-onderzoek aan het schoolontwikkelplan. Leerkrachten die het onderzoek op de Academische ASKO Opleidingsscholen begeleiden, worden getraind in onderzoek vaardigheden en het begeleiden van onderzoek.

De ASKO kenmerkt zich door:

  • Een onderzoekende cultuur op de Ac opleidingsscholen
  • Het continue streven deze onderzoek cultuur verder te verdiepen en te verbreden binnen de gehele ASKO organisatie
  • De onderzoek agenda met praktijkonderzoek dat wordt geïnitieerd door vragen vanuit de werkvloer en die aansluit bij schoolontwikkel-thema’s
  • Intensieve samenwerking met HVA en UPvA
  • Studentonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de kaders van de praktijkonderzoeken op school
  • Ambitie om in de stad Amsterdam verschil te maken samen met andere besturen


Voor meer informatie:
ASKO scholen


De Universiteit van Amsterdam (UvA) behoort met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van bijna 600 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA heeft een breed academisch aanbod van opleidingen. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De UvA is lid van de League of European Research Universities (LERU).

De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt: geesteswetenschappen, maatschappij- en gedragswetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). De FMG is gehuisvest op de Roeterseilandcampus in de binnenstad van Amsterdam. Aan de FMG volgen bijna 8.000 studenten onderwijs in een bacheloropleiding in één van de vier Colleges of een master- of PhD-opleiding in één van de vier Graduate Schools.

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA)), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding) en het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek).

Voor meer informatie:
Universiteit van Amsterdam


Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Ons onderzoeksterrein voor onderwijsonderzoek beslaat alle sectoren: voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en post-initieel onderwijs. We zijn gespecialiseerd in opdrachtonderzoek. We hebben een nauwe band met de Universiteit van Amsterdam. Het Kohnstamm Instituut opereert zelfstandig op de markt van onderzoeksprojecten. De expertise van onze onderzoekers bestrijkt een breed scala aan thema’s, van taal en ICT tot burgerschap, van passend onderwijs en kwaliteit van leraren tot excellentie.

Onderzoek

In ons onderzoek staan afstemming op de wensen van de opdrachtgever en toepasbaarheid van de resultaten voorop. Samen met de opdrachtgever verhelderen we de onderzoeksvraag. Vervolgens maken we een plan van aanpak en overleggen we over het gewenste eindproduct. Dat kan een rapport zijn maar ook een presentatie, een instrument of aanpak waarmee de opdrachtgever zelf aan de slag kan, een audiovisueel product of een website.

Advies

Het Kohnstamm Instituut baseert zijn advieswerk op recent wetenschappelijk onderzoek; de nadruk ligt daarbij op de praktische toepassing van kennis of instrumenten in specifieke beleids- of praktijkcontexten.

Lezingen

Wij hechten veel waarde aan de verspreiding en toepassing van onze onderzoeksresultaten. Op onze website zijn onze onderzoeksbevindingen in korte berichten te raadplegen. Wij verzorgen ook graag lezingen of discussiebijdragen aan studiedagen voor beleid en praktijk op basis van het door ons verrichte onderzoek.

Voor meer informatie:
Kohnstamm Instituut


HvA Onderwijs en Opvoeding leidt – in de urban context – op tot hooggekwalificeerde professionals op het terrein van onderwijs en opvoeding. Medewerkers halen het beste uit elke student en afgestudeerden halen het beste uit elk kind en iedere jongere. Hiertoe verzorgen wij bachelor- en masteropleidingen, associate degreeprogramma’s en leerroutes. In ons Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren en vernieuwen van opleidingen- en beroepspraktijk, door het genereren van kennis en inzichten waarmee concrete oplossingen worden aangedragen voor problemen in de beroepspraktijk.

Onderzoek

Ons doel is om een brug te slaan tussen onderzoek, opleiding, onderwijspraktijk en het pedagogisch werkveld. Ons onderzoek draagt bij aan de professionalisering van docenten en pedagogen en de ontwikkeling van opleidingen, praktijk of beleid van onderwijs en opvoeding Naast het onderzoeksprogramma van eigen lectoren voeren we praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van schoolbesturen, pedagogische instellingen, gemeente en overheid in nauwe verbinding met leraren en pedagogen.

Opleiding

HvA Onderwijs en Opvoeding verzorgt naast bacheloropleidingen ook zeven professionele masteropleidingen, waarbij de nadruk ligt op de verbinding met de praktijk. De masters zijn in deeltijd te volgen voor docenten die naast hun opleiding in de praktijk als leraar werken. Het betreft de Master Pedagogiek en een zestal vakmasters tot eerstegraads docent: Nederlands, Engels, Frans, Algemene Economie, Geschiedenis en Wiskunde.

Professionalisering

De opleidingen van HvA Onderwijs en Opvoeding zijn gericht op zowel aankomende professionals als op de verdere professionalisering van collega’s die al werkzaam zijn in het onderwijs of het pedagogisch werkveld. Professionalisering kan vorm krijgen in gezamenlijke ontwikkelnetwerken en leergemeenschappen van studenten, leraren, pedagogen, opleiders en onderzoekers. Daarnaast kunnen leraren en pedagogen participeren in onderzoeksprojecten van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Advies

Op basis van onze expertise en de kennis die in onderzoeksprojecten is ontwikkeld, kunnen wij scholen, pedagogische instellingen en overheidsinstellingen adviseren bij de ontwikkeling en verbetering van hun opleiding, werkpraktijk en beleid. De kennis vanuit het Kenniscentrum wordt reeds veelvuldig ingezet bij advisering richting academische opleidingsscholen, het ministerie van OC&W, sectororganisaties, beroepsgroepen, en dergelijke.

Lezingen

Regelmatig verzorgen wij lezingen, presentaties en workshops over uiteenlopende thema’s zoals burgerschap, wetenschap en techniek, passend onderwijs, differentiatievraagstukken, omgaan met gedragsproblemen, taalverwerving, ouders en school, interprofessionele samenwerking en leiderschap van leraren. Jaarlijks wordt ook een reeks vrij toegankelijke Krachtvoerlezingen georganiseerd waarbij we inspelen in op actuele onderwerpen door wetenschappers, beleidsmakers en praktijkdeskundigen bij elkaar te brengen.

Voor meer informatie:
Hogeschool van Amsterdam – Onderwijs en Opvoeding