WOA

Onder Organisatie is informatie te vinden over de leerteams, onderzoeksteams, regiegroep, stuurgroep en partners, en zijn links opgenomen naar praktijkillustraties, promotiemateriaal, links naar partijen in het werkveld en contactgegevens.

infographic Werkplaats
De werkplaats; doel en aanpak

Het doel van onze Werkplaats Diversiteit is drieledig:

  1. Leerkrachten en onderzoekers samenbrengen/ in het zelfde perspectief plaatsen/ vanuit het zelfde begrippenkader laten werken daar waar het gaat om onderwijs en diversiteit. Het achterliggende doel hierbij is de in de literatuur veel genoemde ‘theory to practice gap’ daar waar het gaat om onderwijs en diversiteit te overbruggen (naar een theory to practice bridge?).
  2. Zicht krijgen op onbenutte kansen in en om de klas om diversiteit en daaraan gerelateerde onderwerpen bespreekbaar te maken. Zicht op deze kansen maakt leerkrachten alerter op mogelijkheden die ze kunnen aangrijpen.
  3. Uiteindelijk is het doel gezamenlijk, op basis van inzichten uit de praktijk ѐn theoretische verdieping, een analyse-model te ontwikkelen aan de hand waarvan vraagstukken/concerns uit de praktijk nader a) herkend, b) geanalyseerd, en c) geduid kunnen worden. Op basis van dit model kunnen leerkrachten gefundeerde keuzes maken daar waar het gaat om diversiteit en hun handelen in hun dagelijkse praktijk in en om de klas.

In de Werkplaats is de bestaande praktijkkennis uitgangspunt voor reflectie en onderzoek. Het startpunt zijn de onderzoeksthema’s en vragen die door de verschillende leerteams vanuit de scholen aangedragen worden. Vertrekpunt vormen de verschillende casussen en (school)specifieke onderzoeksvragen die de leerteams inbrengen. Het kan dus zijn dat het ene leerteam zich richt op onderzoek naar sociale processen in de klas, terwijl een ander leerteam onderzoekt in hoeverre in oudercontacten wordt aangesloten op de achtergrond van ouders. Ook sluiten studenten aan bij de onderzoeken die binnen de Werkplaats ontwikkeld worden.

De inzichten uit de verschillende leerteam- en student onderzoeken worden samengebracht in de onderzoeksteambijeenkomsten, alwaar toegewerkt wordt naar het gezamenlijke analyse-model. Dat doen we aan de hand van de volgende overkoepelende onderzoeksvraag: Diversiteit in en om de klas: wanneer handel je hoe, waartoe?

Samenwerking

De Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam is zo opgezet dat er op alle niveaus van samenwerking (regie, onderzoeksuitvoering en kennisdeling) een gelijkwaardige positie is tussen de partners en dat alle partners en hun belangen op elk niveau zijn vertegenwoordigd.

De Werkplaats fungeert daarbij als een flexibel netwerk van groepen en teams, met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. De coördinator van de Werkplaats is de verbindende factor tussen de verschillende teams en groepen en zorgt voor de onderlinge communicatie en afstemming.

In de Werkplaats onderscheiden we de volgende niveaus van samenwerking:

  • Onderzoeksteams, bestaande uit leerkracht-onderzoekers vanuit de participerende schoolbesturen, studenten, onderzoekers (onder supervisie van lectoren en hoogleraren) vanuit HvA, UvA en het Kohnstamm Instituut. De onderzoeksteams voeren onderzoeksprojecten uit, waarmee vragen vanuit de scholen kunnen worden beantwoord. Ze staan in direct contact met en vallen gedeeltelijk samen met de al bestaande leerteams op de scholen.
  • Een regiegroep, bestaande uit een onderzoekscoördinator uit elk van de participerende schoolbesturen, onderzoekers en opleiders vanuit HvA, UvA en Kohnstamm Instituut en de coördinator Werkplaats Onderwijsonderzoek. De regiegroep vormt de spil van de Werkplaats. De regiegroep stelt o.a. op basis van consultatie binnen de consortiumorganisaties (vraagarticulatie n.a.v. kwaliteitsdoelen van scholen en inventarisatie van bestaande kennis bij onderzoekers) een gezamenlijke onderzoeksagenda op, en zet onderzoeksvragen uit bij onderzoeksteams.
  • Een stuurgroep stelt de gezamenlijke onderzoeksagenda vast, en bewaakt de realisatie van de doelen van de Werkplaats.