Meteen naar de inhoud
Home | Onze projecten | Diversiteit in de klas leren benutten | De projecten op de werkvloer

De projecten op de werkvloer

Hieronder meer info over de wijze waarop de deelnemende scholen het project hebben ingevuld:

Admiraal de Ruyterschool (ASKO)

Kenmerken
De Admiraal de Ruyterschool is onderdeel van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO) en bevindt zich in de Baarsjes. De school omschrijft zichzelf als een kleine (iets minder dan 250 leerlingen), persoonlijke en gemengde school. De school wil zich blijven ontwikkelen door gesprekken aan te gaan met leerlingen, ouders en het team.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam wil zich professionaliseren in adaptief lesgeven. Op deze school wordt projectmatig gewerkt, waarbij de eigen kwaliteiten van de leerlingen ingezet moeten worden. Het is de taak van de leerkracht om oog voor verschillen tussen leerlingen te hebben en vervolgens bij de leerling passende verwachtingen op te stellen.

Plannen
Binnen het projectmatig werken hebben leerlingen verschillende ondersteuningsbehoeftes. Dit vraagt van leerkrachten dat zij oog hebben voor verschillen tussen leerlingen, zich bewust zijn van de effecten van leerkrachtverwachtingen op het leren en hun handelen aanpassen op de verschillende ondersteuningsbehoeftes hierin. Maar hoe doe je dat nou precies? En wat werkt er wel, of niet?

Om gerichte vragen aan de verschillende leerlingen te stellen, proberen de leerkrachten hun leerlingen in te delen binnen de verschillende lagen uit de Taxonomie van Bloom. Vervolgens is het doel dat de leerkrachten aan de verschillende leerlingen gerichtere vragen aansluitend bij hun ontwikkelingsniveau gaan stellen. Het doel voor dit jaar is om de leerkrachten bewust te maken van het handelen dat nodig is om de leerlingen adequater te begeleiden meer passend bij hun zone van naaste ontwikkeling.

Contactpersoon
Sara Blanken

St. Janschool (ASKO)

Kenmerken
De St. Janschool is onderdeel van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO) en bevindt zich in Amsterdam-West. Er zitten ongeveer 450 leerlingen op de school (17 groepen), waarbij de school spreekt van een ‘zeer gemengde populatie’. De visie van de school is ‘je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt’.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam gaat aan de slag met “interventies” die een wisselende groepsdynamiek in een klas kunnen ombuigen naar een stabiele leeromgeving.

Plannen
Aan de hand van een opgestelde activiteitenlijst wil deze school positieve verandering bewerkstellingen op het gebied van de sensitiviteit. Dit wordt omschreven als: ‘gevoeligheid voor het feit dat anderen vanuit hun achtergrond, normen en waarden anders over onderwerpen kunnen denken, situaties op een andere manier kunnen ervaren, emotioneel anders reageren dan je zelf misschien gewend bent’. Om hiermee aan de slag te gaan, zal er een aantal activiteiten uitgevoerd worden door het leerteam.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van denktank van leerlingen, het invoeren van een vast start- en afsluitmoment van de dag, het uitnodigen van leerlingen en ondersteunen om te ‘rapporteren’ over de staat van de klas bij de directie en duidelijkheid verschaffen over wanneer je iets zelf oplost en wanneer je de leerkracht om hulp vraagt (stop=stop)

Vorderingen
Gedurende het project heeft deze school ervaren dat er in kleine stapjes gewerkt moet worden; alleen het uitdenken van een interventie blijkt al effect te hebben. Daarnaast wordt er door de leden van het leerteam op een gezamenlijk moment afzonderlijk gewerkt aan het logboek waarin zij reflecteren op hun interventies in de klas en de effecten daarvan op de leeromgeving.

Contactpersoon
Dieneke Blikslager

Joop Westerweelschool (AWBR)

Kenmerken
De Joop Westerweelschool is onderdeel van AWBR en bevindt zich in Amsterdam-West. Het is een openbare, door zichzelf omschreven als multiculturele, basisschool met ongeveer 350 leerlingen. Uitgangspunten voor het onderwijs op deze school zijn de verschillen tussen leerlingen, waarbij het onderwijs doelgericht is: er wordt uitgegaan van duidelijke verwachtingen, resultaten en doelstellingen. De visie van de school is gericht op verbondenheid, ontwikkeling van eigen talenten en jezelf mogen zijn, om zo voorbereid te worden op de samenleving van de toekomst.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam werkt aan lesinhoud en perspectiviteit van kennis met als doel om de achtergronden van leerlingen te betrekken bij de lessen/activiteiten, om zo de lessen betekenisvol te maken voor de leerlingen. Vervolgens wil deze school kijken of dit de betrokkenheid van de leerlingen vergroot.

Plannen
Door de verschillende achtergronden van leerlingen werd er voor aanvang al wel aandacht besteed aan superdiversiteit, maar dit gebeurde meer onbewust. Met het leerteam zal dan ook kritisch gekeken worden naar de link tussen lesstof en superdiversiteit, waarbij er niet enkel lesstof vanuit Westers perspectief wordt aangeboden. Dit zal gedaan worden door inlezen in de theorie, het betekenisvol maken van lessen voor de kinderen en observaties van deze lessen en het aangaan van een gesprek met de diversiteitsmanager.

Contactpersoon
Hannan Azzouz

Westerparkschool (AWBR)

Kenmerken
De Westerparkschool is onderdeel van AWBR en is gelegen in Amsterdam-West. De school telt iets meer dan 300 leerlingen en omschrijft zichzelf als een ‘plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit’. Deze school kent twee locaties en is een gemengde buurtschool; de school wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan culturen.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam van deze school wil een beter passend taalaanbod ontwikkelen voor jonge kinderen met een anderstalige achtergrond. Centraal hierbij staat gedifferentieerd lesgeven vormgegeven door  expliciete groepsgewijze en individuele aandacht voor verschillen tussen leerlingen.

Plannen
Een meer gestructureerde aanpak voor taalactiviteiten zal worden ontwikkeld gedurende het project. Dit zal gedaan worden door het verzamelen en ontwikkelen van geschikte taalactiviteiten voor de doelgroep die vervolgens geïmplementeerd kunnen worden. Uiteindelijk is er o.a. een pilot gestart naar het inzetten van pictogrammen tijdens het zingen van liedjes. Deze pictogrammen zijn beter passend gemaakt bij de achtergronden van de leerlingen.

Contactpersoon
Malou Brauers

Dr. E. Boekmanschool (OOADA)

Kenmerken
De Dr. E. Boekmanschool is onderdeel van OOADA en is gelegen in het centrum van Amsterdam. De school telt iets minder dan 400 leerlingen en staat voor ‘buitengewoon onderwijs’, gericht op het ingaan van de wereld en de wereld in school binnenlaten. Ook samenwerken, ontwikkelen van zelfstandigheid en creatief en kritisch denken worden belangrijk gevonden op deze school.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam van deze school richt zich op het adaptief lesgeven, meer specifiek op het stellen van de juiste vragen; dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met niveauverschillen tussen leerlingen. Toepassing van de juiste vragen stellen wordt gedaan bij het gebruik van de methode Blink (wereldoriëntatie).

Plannen
Bij het gebruik van de methode Blink zal er gekeken gaan worden welke vragen er gesteld kunnen worden om leerlingen te begeleiden in hun eigen onderzoek. Bij het stellen van de vragen wordt er rekening gehouden met een bredere blik op achtergrondkenmerken van de leerlingen.

Contactpersoon
Joost van der Brugge

Olympiaschool (OOADA)

Kenmerken
De Olympiaschool is onderdeel van OOADA en bevindt zich in Amsterdam-Zuid. Het is een openbare basisschool, die ‘midden in de lokale samenleving staat’ en iets meer dan 300 leerlingen telt. Uitgangspunt van de school is dat iedereen open, duidelijk en professioneel is in de omgang met elkaar, met de kinderen en hun ouders en met de mensen met wie er samengeleefd wordt in de buurt.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam van deze school richt zich op de diverse achtergronden van leerlingen, maar ook door interculturele dilemma’s over waarden en normen en cultureel-sensitief lesgeven te bespreken met leerkrachten.

Plannen
Het leerteam onderscheidt drie fasen, waarbij er gestart wordt met bewustwording (fase 1). Deze fase wordt gekenmerkt door theorieën te zoeken, te lezen en te bespreken. Vervolgens zal er in de praktijk aan de slag mee worden gegaan (fase 2), waarbij leerkrachten de kennis uit fase 1 implementeren (bijvoorbeeld samen werkvormen verzinnen en uitproberen, welke vragen stel ik aan mijn leerlingen?). Tot slot zal er in de laatste fase (fase 3) een product ontstaan: leerkrachtcompetenties worden uitgeschreven, werkvormen en aanpassing voor de leeromgeving worden gedaan en geëvalueerd.

Contactpersoon
Marloes Nieuweboer

De Schakel (Sirius/Zonova)

Kenmerken
De Schakel is onderdeel van Zonova en bevindt zich in Venserpolder. Het is een openbare basisschool met iets minder dan 300 leerlingen. Deze school wil een schakel zijn in de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige leden van de interculturele samenleving.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam van deze school gaat aan de slag met de diversiteit aan talen die er op de school is, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten. Er zal gekeken gaan worden naar de verschillende talen die de kinderen vanuit huis meekrijgen en hoe deze talen geïntegreerd kunnen worden in het onderwijs op school. Hierbij wordt in sommige klassen ook straattaal meegenomen.

Plannen
Bij de diversiteit aan talen zullen literatuur en passende interventies gezocht worden. Deze interventies worden uitgeprobeerd in de klas. ‘Good practices’ met betrekking op diversiteit op gebied van taalontwikkeling zullen met elkaar gedeeld worden in het leerteam en met de overige leerkrachten.

Contactpersoon
Iris Wiegertjes

De Ster (Sirius/Zonova)

Kenmerken
De Ster is onderdeel van Zonova en bevindt zich in Amsterdam-Zuidoost. Het is een kleinschalige school die iets meer dan 130 leerlingen telt. De school werkt vanuit de visie van gepersonaliseerd onderwijs, waarbij zowel op niveau als op verwerking van een leerdoel, zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de (leer)behoefte van de leerling.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam van deze school richt zich op de mogelijkheden om goed aan te sluiten bij de (leer)behoeften van de leerlingen. Hierbij wordt er gekeken naar de verschillende leervoorkeuren die leerlingen hebben en naar welke verwerking van een leerdoel hier dan het beste bij aansluit. Leerlingen krijgen na een algemene instructie de keuze hoe zij aan het leerdoel willen werken. Eventuele verschillen in taakaanpak tussen jongens en meisjes en in verschillende jaargroepen, worden als extra variabelen meegenomen.

Plannen
Middels probleemstellingen zullen er lessen uitgewerkt worden op het gebied van rekenen, waarbij leerlingen zelf een manier kiezen om het probleem op te lossen. Deze lessen worden geobserveerd en in het leerteam besproken. Op die manier wordt gezocht naar ‘good practices’ om tegemoet te komen aan diversiteit van leerlingen  in het rekenonderwijs.

Contactpersoon
Helen de Loor

De Pinksterbloem (STAIJ)

Kenmerken
De 4e Montessorischool De Pinksterbloem is onderdeel van STAIJ en bevindt zich in Amsterdam Oost. De school telt iets minder dan 400 leerlingen en werkt volgens het Montessori-onderwijsconcept. Er wordt gewerkt vanuit de individuele leerling en de leerkracht biedt daarbij passende begeleiding.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het leerteam van deze school gaat aan de slag met diversiteit in taalachtergrond; deze willen zij betekenisvol gebruiken en in de klasomgeving naar voren laten komen.

Hiervoor wordt het eigen gedrag van de leerkracht in  de klas kritisch besproken en worden binnen het leerteam vragen gesteld met betrekking tot diversiteit  in de groep.

Tevens worden de lesmaterialen kritisch bekeken en aangepast om de culturele groepen goed te vertegenwoordigen.

Plannen
Om de taaldiversiteit in kaart te brengen zal er eerst een inventarisatie worden gedaan van de taalachtergronden van de leerlingen en ouders. Daarna wordt een plan gemaakt door het leerteam op welke manieren de ‘Taalkast’ een rol kan spelen in het benutten van deze meertaligheid.

Bepaalde taalopdrachten worden zodanig aangepast, dat deze betrekking hebben op de culturele  en taalachtergrond van de kinderen en hun familie.

Contactpersoon
Tjalde Elema

Laterna Magica (STAIJ)

Kenmerken
Laterna Magica is onderdeel van STAIJ en is gelegen op IJburg. Het integraal kindcentrum kent iets meer dan 800 leerlingen en laat leerlingen op natuurlijke wijze leren, waarbij nieuwsgierigheid het uitgangspunt is. De school zet in op brede talentontwikkeling, daagt leerlingen uit om ook zelfsturing en doorzettingsvermogen te ontwikkelen en geeft leerlingen de ruimte om eigen ideeën te realiseren.

Diversiteit in de klas leren benutten: aanpak
Het herkennen en erkennen van bestaande (culturele) verschillen in de samenleving is het doel van het leerteam van deze school. De competenties die leerkrachten nodig hebben om leerlingen een breed grootstedelijk perspectief te bieden, staat centraal, waarbij het uiteindelijke doel is om leerlingen te leren zich te verplaatsen in anderen in relatie tot waar ze zelf staan.

Plannen
Aan de hand van literatuuronderzoek wordt er een basis gevormd, vervolgens zal er in de praktijk aan de slag worden gegaan. Er worden close-readinglessen gegeven rondom het thema ‘diversiteit in de stad’.

Contactpersoon
Anna Levie