WOA
foto Home

JAAR 4 - 2019/2020

najaar 2020
In productie: de documentaireserie Klassen

Sarah Sylbing en Ester Gould, de makers van de gelauwerde documentaireserie Schuldig, werken momenteel voor omroep HUMAN aan de nieuwe serie Klassen, die zich eveneens afspeelt in Amsterdam-Noord. Klassen gaat over de strijd tegen ongelijkheid in het onderwijs en wordt in het najaar van 2020 uitgezonden.

12 februari 2020
Conferentie Onderwijsachterstanden
Amersfoort

In het programma komen verschillende onderwerpen aan bod die een rol spelen bij de aanpak van onderwijsachterstanden. Er zijn sessies over taal en lezen, verwachtingen van leerkrachten, ouderbetrokkenheid en het jonge kind. Maar ook over hoe u in uitdagende tijden van lerarentekorten achterstanden toch effectief te lijf kunt gaan. Met bijdragen van Monique Volman, Lisa Gaikhorst, Haytske Zijlstra en Dieneke Blikslager.

Meer..

januari 2020
In de Didactief-reeks voor het po is ‘Werk maken van gelijke kansen’ verschenen.

Hoe zorg je ervoor dat je werkelijk alle leerlingen gelijke kansen geeft? En dat je jongens en meisjes op hun talenten - en bijvoorbeeld niet op hun afkomst - beoordeelt?

Meer..

januari 2020
‘Slimme verbindingen: naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs’
Een advies van de Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur.

Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’. Het advies benadrukt dat hierbij gebruik moet worden gemaakt van bestaande kennis en expertise uit onderzoek voor het oplossen van grote vraagstukken, maar ook voor kleinere onderwijsverbeteringen in elke onderwijsinstelling. Werkplaatsen onderwijsonderzoek kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen.

Meer..

januari 2020
Onderwijsraad (2019). Samen ten dienste van de school; educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie.
In dit advies wordt beschreven hoe educatieve dienstverlening kan bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie.

In het advies pleit de Onderwijsraad voor het stimuleren van co-creatie van educatieve diensten en producten, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking van scholen met kennisinstellingen. Voor het welslagen van co-creatie is het van belang dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng hebben; daarvoor moet het eigenaarschap van leraren worden versterkt. Om co-creatie te laten ontstaan en te laten slagen, zijn verbindingen nodig: mensen, netwerken of organisaties die verschillende werelden van binnenuit kennen en deze bij elkaar brengen. Zij brengen de vraag van scholen en het aanbod van dienstverleners samen en spelen een cruciale rol in kennisdeling en -benutting. Werkplaatsen worden genoemd als een veelbelovende samenwerkingsvorm.

Meer..

januari 2020
Theeuwes, B.C., Saab, N., Denessen, E., & en Admiraal, W. (2019). Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs.
Pedagogische Studiën, 96, 218-243

In dit artikel wordt beschreven hoe docenten met ervaring in onderwijs aan cultuurdiverse klassen van het voortgezet onderwijs rekening houden met de culturele diversiteit van hun leerlingen, welke onderwijsdimensies zij hierbij betrekken, hoe ze hier invulling aan geven en wat hun overwegingen daarbij zijn. Op basis van inductieve analyses van interviews met dertien docenten uit drie cultuurdiverse scholen konden de uitspraken die docenten deden, geclusterd worden tot vijf onderwijsfacetten: (1) bevorderen van de interpersoonlijke relatie met de leerling, (2) voorkomen van en omgaan met ordeverstorend gedrag, (3) bevorderen van sociale cohesie, (4) stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en (5) ondersteunen van het leerproces.

Meer..

december 2019
Podium, platform voor het primair onderwijs. Prioriteiten voor nu én de lange termijn: Hier gaan we voor.
Met informatie over de vier werkplaatsen onderwijsachterstanden. jaargang 9, december 2019

Wat werkt tegen onderwijsachterstand? Scholen die onderwijsachterstanden willen aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies. In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid bekijken scholen en onderzoekers welke aanpakken wanneer effectief zijn.

Meer..

27 november 2019
Colloquium: Effecten van hoge verwachtingen op onderwijsuitkomsten
Radboud Universiteit Nijmegen

In dit colloquium staat de vraag centraal hoe het komt dat leerlingen het zowel cognitief als sociaal emotioneel goed doen wanneer hun docenten hoge verwachtingen hebben, en op welke manier docenten ‘hoge verwachtingen’ vorm geven in hun onderwijspraktijk. Spreker is Christine Rubie-Davies , Professor of Education, Faculty of Education and Social Work, University of Auckland, New Zealand.

Meer..

30 oktober 2019
NRO-congres Samen op koers
Utrecht

Op het NRO-congres op 30 oktober presenteren Bart Joosse en Paulien Bakker namens WOA de resultaten van het onderzoek op de Admiraal de Ruyterschool. Ze laten zien hoe het onderzoek van hun leerteam zich in de afgelopen jaren zich heeft verbreed van een focus op differentiatie op cognitieve niveaus naar een focus op bredere talentontwikkeling in de superdiverse klas. Ook andere werkplaatsen zullen zich presenteren.

Meer..

29 oktober 2019
Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

Sinds 29 oktober 2019 kunnen alle onderwijsprofessionals werkzaam op een school in het po, vo of mbo toegang krijgen tot EBSCO Education Source. Dit is een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.

Meer..

oktober 2019
Nieuw project: Gelijke onderwijskansen

De WOA heeft een driejarige NRO-subsidie ontvangen voor een nieuw samenwerkingsproject rond het thema Gelijke Onderwijskansen. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en leerkrachten en tien leerteams van vijf schoolbesturen (ASKO, STAIJ, Sirius, ASG en Zaan Primair) gaan op zoek naar interventies en methoden die gelijke kansen in het basisonderwijs bevorderen.

Meer..

JAAR 3 - 2018/2019

16 oktober 2019
Inhoudelijke afsluiting Werkplaats diversiteit
Amsterdam
  • Kennisdeling vanuit de Pilot Werkplaats diversiteit
  • Feestelijke lancering publicatie Werkplaats Diversiteit
  • Vervolg Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam
  • Diverse hapjes en drankjes

Meer..

5 september t/m 31 oktober 2019
Masterclass Visie op onderwijs
Universiteit van Amsterdam

Op 5 september start een bijzondere masterclass: Visie op Onderwijs. In de waan van de dag is er vaak weinig ruimte voor reflectie. Met deze masterclass wordt de tijd genomen om te denken, vragen te stellen, te discussiëren en te reflecteren. Door te kijken naar vier meesters in de filosofie en naar actuele thema’s komen belangrijke vraagstukken in het huidige onderwijsklimaat aan bod. Deze masterclass is bedoeld voor onderwijsprofessionals die op zoek zijn naar academische verdieping.

Meer..

september 2019
Beleidsbrief Amsterdammerschap in het onderwijs

Deze beleidsbrief bevat een groot aantal voorstellen om met het onderwijs een bijdrage te leveren aan het bevorderen van actief Amsterdammerschap. Ter bespreking in de gemeenteraad half september.

Meer..

2 en 3 juli 2019
UvA-workshop: Equity, Diversity and Inclusion
Universiteit van Amsterdam

Van 4 tot 6 juli 2019 vindt in Amsterdam de Europese ‘Conference on politics and gender’ plaats. Voorafgaand aan dit symposium organiseert de UvA op 2 en 3 juli een workshop waar onderzoekers van de UvA samen met onderzoekers van de Universiteit van Birmingham kennis en ervaringen uitwisselen rondom diversiteit in onderzoek, management en praktijk. Dit als voorbereiding op het Spring Congress 2020.

Meer..

3 juli 2019
Multiplier Event Avior
DENISE School, Amsterdam

AVIOR is een Erasmus+ project van Risbo (Rotterdam) en Rutu Foundation (Amsterdam). De afgelopen drie jaar is met vijf Europese partners hard gewerkt aan de ontwikkeling van meertalig lesmateriaal voor kinderen van 4 - 8 jaar. Het inzetten van dit materiaal heeft tot zeer positieve en interessante resultaten geleid, die wij graag met u delen.

Meer..

28 juni 2019
Symposium Onderwijsreis
Kohnstammhuis, Amsterdam

De onderwijsreis is een inspirerende, interactieve werkvorm die zorgt voor een waardevol proces van ‘out of the box’ denken over het onderwijs en de eigen rol hierin. In dit spel kunnen leraren een reis maken naar mogelijke toekomstscenario’s van het onderwijs. Op deze manier kom je als leraar in je kracht te staan, door samen na te denken over onderwijs, de toekomst van onderwijs en over je eigen professionalisering.

Meer..

25 juni 2019
Colloquium: 'New Zealand teachers’ explorations of applying funds of knowledge theory'

Op 25 juni verzorgde Linda Hogg (Victoria University of Wellington) een colloquium, getiteld: 'New Zealand teachers’ explorations of applying funds of knowledge theory'.

Meer..

21 juni 2019
Mini-Symposium “010 – 020”; Opgroeien, opvoeden en onderwijzen, hoe doen ze dat in Amsterdam en Rotterdam?
Kohnstammhuis, Amsterdam

De Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam organiseren samen de eerste kennisdelingsbijeenkomst “010-020”: Opgroeien, opvoeden en onderwijzen, hoe doen ze dat in Amsterdam en Rotterdam?” We buigen ons op deze bijeenkomst met sleutelfiguren uit beide hogescholen (opleiders, lectoren, studenten) en betrokkenen uit het werkveld over de vraag: Wat vraagt de urban context van pedagogische professionals, studenten en opleiders bij opleiden, ondersteunen en praktijkgericht onderzoek?

Meer..

28 mei 2019
CultuurPlus presenteert een serie bijeenkomsten: Ontmoet in mijn Buurt & OBA
OBA Oosterdok, Amsterdam

Leer elkaar kennen en ga met elkaar in gesprek over onderwerpen die spannend zijn en vragen oproepen. Doel: kennis, visie en verhalen delen van In mijn Buurt. Mensen, specialisten, oud en jong horen en met elkaars perspectieven in ontmoeting verder komen. Om na afloop hopelijk wat ongemakkelijk en met nog meer vragen de deur uit gaan.

Meer..

24 mei 2019
Webinar van het Center for Diversity Policy
ECHO, Den Haag

Op 24 mei 2019 organiseert ECHO, Center for Diversity Policy, een webinar getiteld From theory to practice, inclusive education and curriculum development. Er komen twee deskundigen aan het word, prof. dr. Frank Tuitt en dr. Saran Stewart. Zij hebben manieren ontwikkeld om inclusie in het hoger onderwijs vorm te geven.

Meer..

8 mei 2019
Bruggen bouwen tussen onderzoek en ontwikkeling binnen school en bestuur
UPvA, Amsterdam

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam heeft tot doel om de kloof tussen onderzoekers uit kennisinstellingen en leraren in scholen te verkleinen. Dat doen we onder andere door te werken met leerteams in scholen. De kans bestaat echter dat er een nieuwe kloof ontstaat tussen leerteams en leraren die geen deel uit maken van die teams.Tijdens deze studiemiddag dagen we drie experts uit om vanuit drie perspectieven met ons stil te staan bij de vraag hoe deze kloof voorkomen kan worden.

Verslag studiemiddag
Presentatie Kennis laten stromen
Presentatie De verbinding tussen onderzoek en praktijk
Presentatie Onderzoek Academische leerkrachten

Meer..

17 april 2019
Proeverij Kenniscentrum en speerpunt Urban Education
Voormalige Stadstimmertuin 4-6, Amsterdam

Het opvoeden van en het les geven aan kinderen en jongeren in een stad als Amsterdam is niet altijd eenvoudig. Deze complexe, rijke en uitdagende grootstedelijke omgeving is de inspiratiebron voor het Kenniscentrum en het speerpunt Urban Education. De bijeenkomst biedt een kijkje in de keuken van een rijk programma aan projecten die zich richten op Urban Education. Tijdens de borrel en culinaire proeverij is er voldoende ruimte voor kennisuitwisseling met collega's uit het beroepsveld.

Meer..

10 april 2019
The Art of Multilingual Teaching
Goethe Instituut, Amsterdam

Er wonen meer dan 180 verschillende nationaliteiten in Amsterdam. De meerderheid van de schoolkinderen spreken een of meer talen naast het Nederlands. Soms zijn er wel meer dan 10 verschillende talen in één klas. Hoe gaan we om met meertaligheid in het onderwijs?
Onder de noemer “Multilingual Amsterdam” worden bijeenkomsten georganiseerd waar taal - en onderwijsexperts, beleidsmakers, ouders en meertalige studenten hun verschillende perspectieven belichten.

Meer..

4 april 2019
EAPRIL Seminar 2019 ‘Leiding geven aan een onderzoekscultuur’
Utrecht

Op 4 april vindt in Utrecht het Nederlands-Vlaams EAPRIL seminar 'Leiding geven aan een onderzoekscultuur' plaats. EAPRIL is de 'European Association for Practitioner research on Improving Learning'. Het belooft een interactieve dag vol inspiratie te worden over het verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs.

Meer..

29 maart 2019
Burgemeester Halsema houdt Kohnstammlezing
Aula van de UvA, Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester van de gemeente Amsterdam, houdt dit jaar de Kohnstammlezing. In haar lezing, getiteld ‘Veilige plek voor onveilige meningen’, stelt zij burgerschap en onderwijs centraal.

Meer..

27 februari 2019
Krachtvoerlezing door Marco Snoek 'Hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden?'
Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

Steeds meer nemen leraren het initiatief bij vernieuwingen, ontwikkelen ze onderwijs, ondersteunen ze collega’s en eisen zij een stem in beleidsdiscussies. Dit leiderschap van leraren vraagt nieuwe kwaliteiten van leraren, maar stelt ook eisen aan de structuur en cultuur binnen scholen. Hoe kan dit leiderschap worden versterkt?

Meer..

19 februari 2019
AMCIS Citizenship & Education seminar
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Op dinsdag 19 februari organiseert AMCIS, in samenwerking met Critical Mass een AMCIS Citizenship & Education seminar, over hoe ‘weten’ en ‘ervaren’ in burgerschapsvorming met elkaar verbonden kunnen/moeten worden.

Meer..

7 februari 2019
Symposium Nieuwe invalshoeken in onderzoek naar maatschappelijke ongelijkheid
Campus Woudestein, Rotterdam

Een aantal promovendi/junior-onderzoekers worstelt in hun onderzoek met het ‘deficit-perspectief’, dat vaak (onbedoeld) toegepast wordt in onderzoek naar maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit. In dit symposium gaan ze in gesprek met een viertal wetenschappers om een antwoord te vinden op de vraag ‘hoe dan wel?’.

Meer..

30 januari 2019
Studiemiddag ‘onderzoeksmatig werken met impact op de beroepspraktijk’
UPVA, Amsterdam

In deze bijeenkomst van WOA zoomen we in op het onderzoeksproject ‘Educatief Partnerschap’ als voorbeeld van ‘onderzoeksmatig werken met impact op de beroepspraktijk’. We laten deze middag een voorbeeld zien waarin de ‘impact’ van onderzoek zichtbaar wordt, zowel op de praktijk in het basisonderwijs als op het onderwijs op de pabo-opleiding.

Meer..

30 januari 2019
Studiemiddag ‘onderzoeksmatig werken met impact op de beroepspraktijk’
UPVA, Amsterdam

In deze bijeenkomst van WOA zoomen we in op het onderzoeksproject ‘Educatief Partnerschap’ als voorbeeld van ‘onderzoeksmatig werken met impact op de beroepspraktijk’. We laten deze middag een voorbeeld zien waarin de ‘impact’ van onderzoek zichtbaar wordt, zowel op de praktijk in het basisonderwijs als op het onderwijs op de pabo-opleiding.

Meer..

11 december 2018
Interactieve bijeenkomst ‘Omgaan met verschillen in de klas’
Universiteit Utrecht

Op deze bijeenkomst worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek 'Omgaan met verschillen in de klas’ besproken.

Meer..

 
Ouders jaag je niet de klas uit, je nodigt ze juist uit om te blijven

Leerlingen van diverse afkomsten lijken zich op de Indische Buurt School, een van de scholen van onze Amsterdamse werkplaats, soepel te mengen. Twee moeders onderzochten hoe dit komt. Met lichte dwang ouders met elkaar in contact brengen blijkt de essentie.

Uit de Volkskrant van 7 november 2018.

Meer..

 
‘Geef leraren onbeperkt toegang tot onderzoek’

Hiervoor pleiten Amsterdamse educatiewetenschappers in het Parool.

Meer..

 
Startbijeenkomst jaar 3

Op 19 september vond - twee jaar na de kick-off van de pilot Werkplaats Diversiteit - een feestelijke inhoudelijke startbijeenkomst van jaar 3 plaats. Aan de hand van presentaties van Erna van Hest en Inti Soeterik hebben we met de aanwezige leraren, schoolleiders, onderzoekers, bestuurders, coördinatoren en studenten terug gekeken naar de opbrengsten van de eerste twee jaar.

Om te komen tot de beoogde verdieping in jaar 3 hebben we gekozen voor de aanpak van Banks (artikel en handout). Banks onderscheidt vijf invalshoeken: toevoegen van onderwijsinhoud, aandacht voor kennisconstructie, terugdringen van vooroordelen, pedagogiek van gelijke kansen en versterken van schoolcultuur en sociale structuur.

Na een introductie op het werk van Banks van Monique Volman hebben de aanwezige leraren, schoolleiders, onderzoekers, bestuurders, coördinatoren resp. studenten met elkaar besproken welke van de vijf aandachtspunten van Banks ze in hun rol in de werkplaats herkennen en welke aanknopingspunten deze invalshoeken bieden voor de verdere ontwikkeling van de werkplaats. Dat leverde inspirerende ideeën op om komende tijd in de verschillende werkcontexten mee aan de slag te gaan.

 
Nieuw onderzoek van de afdeling POWL en het Kohnstamm Instituut

Het Nationaal Regio-orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft zeven projecten van onze onderwijswetenschappers gehonoreerd. Projecten die bedoeld zijn om concrete inzichten en producten voor de praktijk op te leveren. Ze richten zich op onderwijsvraagstukken rond burgerschap, leesproblemen, diversiteit, didactiek, taalproductie en minderjarige nieuwkomers.

Meer..

 
Twee werkplaatsen in het mbo gestart: voor burgerschap en voor leren met ict

In het middelbaar beroepsonderwijs worden twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek ingericht met subsidie van het NRO. Eén werkplaats richt zich op het thema burgerschap, de andere op ict en leren. Net als in onze werkplaats bepalen de betrokken mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen per werkplaats en thema gezamenlijk waarnaar zij precies onderzoek doen en hoe zij dit willen opzetten.

Meer..

 
UPvA project ‘toekomstig leerkrachten in verbinding met de samenleving’ gaat van start

Doel van dit project, waarvoor een Comenius seniot fellowship is toegekend, is een UPvA curriculumlijn te ontwikkelen die toekomstige leerkrachten vanaf de start op de opleiding tot en met het eerste jaar als academische leerkracht, nog meer toerust voor het lesgeven in de diverse grootstedelijke context.

Powerpointpresentatie

Dit project is een vervolg op het UPvA project ‘Toekomstige leerkrachten als fakkeldragers voor sociale gelijkheid’.

19 september 2018
Startschot derde jaar werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam
CREA, Amsterdam

Op deze bijeenkomst worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek 'Omgaan met verschillen in de klas’ besproken.

Meer..

JAAR 2 - 2017/2018

4 juli 2018
Werkplaatsen onderwijsonderzoek gaan nieuwe fase in

Bijna twee jaar na de start van de pilot zijn de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO voor de derde keer samengekomen. Dit om opgeleverde resultaten met elkaar te delen, een kijkje in elkaars keuken te bieden maar vooral om samen naar de toekomst te kijken. Want waar het eerste jaar de focus lag op de samenwerking goed in de steigers te zetten en het tweede jaar om het onderzoek verder in te richten, staat het komende jaar vooral in het teken van borging en verduurzaming. En dit is belangrijk want de scholen binnen de werkplaats en iedere andere school in Nederland moet straks kunnen profiteren van de resultaten uit de werkplaatsen.

Meer..

27 juni 2018
Duurzaam werken aan onderwijsonderzoek
Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
Werkplaats Onderwijsonderzoek PO POINT, Tilburg

De werkplaatsen kijken terug en blikken vooruit
Op 27 juni 2018 kijken de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO terug op de ontwikkelingen en opbrengsten van de afgelopen twee jaar. Er ligt een goede basis, er is geïnvesteerd in een structurele samenwerking en dit werpt zijn vruchten af. De mooie resultaten tot nu toe zijn hier goede voorbeelden van. Aan enthousiasme en de wil om verder te gaan ontbreekt het niet. Daarom kijken de werkplaatsen vooruit. Hoe kunnen zij zich verder ontwikkelen? Zowel in- als extern, om kennis blijvend te ontsluiten en te delen met de eigen scholen als andere scholen en HO instellingen in het primair onderwijs. Zo dragen de werkplaatsen bij aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Meer..

1 juni 2018

Op 1 juni hebben Judith Tielen (VVD-kamerlid) en Anko van Hoepen (vice-voorzitter PO-raad) een werkbezoek gebracht aan WOA.

Meer..

9 april 2018
Onderzoek diversiteit en educatief partnerschap op de Mijlpaal

De ASKO participeert in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (samenwerking met de HvA/UpvA). Binnen de werkplaats wordt het doen van onderzoek binnen scholen en de directe toepasbaarheid hiervan in de praktijk gestimuleerd en gefaciliteerd. Op basisschool de Mijlpaal is een speciaal leerteam ‘diversiteit’ aan de slag gegaan. Onder begeleiding van een onderzoekscoördinator is een team van leerkrachten, studenten én betrokken ouders aan de slag gegaan met de vraag ’Hoe kunnen we de pedagogische samenwerking tussen ouders en school verbeteren en versterken en hierbij meer aandacht hebben voor diversiteit op school’.
Op 9 april jl. presenteerde het onderzoeksteam de eerste resultaten bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

Meer..

28 maart 2018
2e stadsgesprek Gelijke kansen in West
Marcanti College, Amsterdam

Diversiteit en Doorstroom
Waarom stroomt de ene leerling wel en de andere niet door naar een hoger schoolniveau, terwijl beiden dezelfde capaciteiten hebben en wat gaan we doen om hen gelijke kansen te geven.

7 maart 2018
Bijeenkomst over de rol van de schoolleider in de Werkplaats
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Anje Ros, lector Leren en Innoveren bij Fontys Hogeschool, zal een interactieve workshop verzorgen. Hierbij zullen de volgende vragen centraal staan: hoe kun je als schoolleider de onderzoekende houding van leerkrachten via de Werkplaats stimuleren? Hoe kun je het onderzoek dat binnen de Werkplaats gebeurt een rol laten spelen in je schoolplannen en beleidscyclus? Hoe kunnen bestuurders de betrokkenheid van schoolleiders bij de Werkplaats stimuleren?

Na afloop van de workshop van Anje zullen een aantal schoolleiders uit de Werkplaats aan de hand van good practices illustreren hoe zij hun rol in de Werkplaats invullen.

20 februari 2018
Boekpresentatie Meertaligheid en Onderwijs
Academisch-cultureel centrum SPUI25, Amsterdam

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Enerzijds wordt meertaligheid gezien als een cruciale katalysator op het vlak van burgerschap en economie. Anderzijds, wordt het aangewezen als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond.

1 februari 2018
Expertmeeting Superdiversiteit en het Hoger Onderwijs - De universiteit als integratiemotor
Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Auditorium, Amsterdam

Kom inspiratie opdoen op donderdag 1 februari 2018. Dan organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam een expertmeeting over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in een tijd waarin polarisatie een prominente plek inneemt.

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt steeds meer toe. In steden als Amsterdam of Rotterdam vormen burgers met een migratieachtergrond al de meerderheid van de stadsbewoners.

Diversiteit ligt echter vaak gevoelig. Het roept bij sommigen weerstand of onzekerheid op. Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving en welke rol kan het hoger onderwijs hierin spelen? Deskundigen en universitaire bestuurders delen hun ervaringen en oplossingen.

Meer..

29 november - 1 december 2017
Inspired by the visions of future education and learning
Häme University of Applied Sciences in Hämeenlinna, Finland

The 12th EAPRIL Conference will take place in Hämeenlinna, Finland and will be hosted by the Häme University of Applied Sciences in close cooperation with the Federation of Universities of Applied Sciences (FUAS). As Finland has a very highly esteemed reputation when it comes to education, it is the perfect place to host the EAPRIL 2017 Conference. The welfare of Finnish society is based on education, culture and knowledge. The flexible education system and basic education security make for equity and consistency in results. In 2017, Finland will also be celebrating its 100th year independence providing an extra festive background to the EAPRIL Conference. A festive edition asks for special initiatives. The Local Organising Commiittee has composed a Special song linked to the EAPRIL Conference, 'Good for yourself', with special thanks to Dr. Kaarina Marjanen.

Meer..

29 november 2017
Symposium Recht van spreken
Auditorium, Vrije Universiteit Amsterdam

Het debat in Nederland rondom o.a. de vluchtelingencrisis, Brexit, klimaatverandering en terreuraanslagen in Europa raakt steeds meer gepolariseerd. In deze dynamiek groeit de kloof tussen ‘de elite’ en ‘de gewone man’ en tussen moslims en niet-moslims. Polarisatie van meningen en tussen groepen mensen krijgt meer kans door de sociale media.

Meer..

9 november 2017
Seminar Decolonising/Diversity; the next step?
Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Diversity has become an important issue of concern at universities and it has been instrumental in keeping the need for inclusion on the agenda. Nevertheless, diversity policies have also been criticised as a mere form of ‘window dressing’ that might refrain from actually addressing power hierarchies based on gender, ‘race’, and class in the academy. The decolonising movement at the University of Amsterdam – and at other universities around the world – has shown us that a deeper understanding of diversity issues is needed. What exactly is wrong with curricula? How to change classroom dynamics to make more students feel at home? How to recognise the ‘coloniality’ of power and gender at work in the academy and to adapt university policies in order to realise inclusion and equality?

Meer..

7 november 2017
Conferentie Stadsbekwaam lesgeven: Werken binnen de pedagogische driehoek straat- school- en thuiscultuur
Theater de Meervaart, Amsterdam

Docenten in Amsterdam werken allemaal in de grootstedelijke omgeving en kennen de dynamiek ervan. Vier jaar geleden begon MBO College West van het ROC van Amsterdam met professionaliseringstrajecten voor docenten, gebaseerd op het werken binnen de pedagogische driehoek school-straat- en thuiscultuur van Iliass El Hadioui. Deze aanpak blijkt zo goed aan te slaan bij docenten en studenten dat we dit graag willen delen met alle mbo-collega’s van de stad.

Meer..

1 november 2017
NRO-congres voor het onderwijs

Op 1 november 2017 is het NRO-congres voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, waar alles draait om de raakvlakken tussen onderzoek en onderwijs. Wat is de toegevoegde waarde van onderzoek voor leerkrachten, docenten, schoolleiders en schoolbestuurders? En hoe versterkt het perspectief van de school de kwaliteit van het onderzoek?

Meer..

27 september 2017
Midterm-bijeenkomst Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
Basisschool De Ster, Amsterdam

Nationale kick-off van het tweede pilotjaar van de drie Werkplaatsen PO. Voor deze bijeenkomst zullen deelnemers van alle drie de Werkplaatsen worden uitgenodigd. Door deelnemers van de drie Werkplaatsen zullen presentaties worden gegeven over de voortgang en eerste resultaten.

Meer..

 
Hoe kunnen basisscholen voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of religie?

Het Kohnstamm Instituut gaat samen met basisscholen uit de Amsterdamse Werkplaats Diversiteit en Diversion een pedagogisch beleid en een projectmatige aanpak ontwikkelen gericht op bewustwording van vooroordelen en de gevolgen ervan.

Meer..