Meteen naar de inhoud
Home | Nieuws & agenda | Nieuws

Nieuws

Podcastreeks: Minder uren, betere lessen?
Lector Marco Snoek maakt samen met Erik Ex en op de achtergrond Ina Cijvat een podcastreeks over de vraag of minder lesuren ten goede kan komen aan onderwijskwaliteit en het leren van leerlingen: MINDER…
Stereotypen over wetenschappers veranderen
Lespakket voor basisscholenKinderen zijn kleine wetenschappers, maar toch denken sommige kinderen – vooral kinderen uit kansarme gezinnen – dat wetenschap niet voor hen is weggelegd. UvA wetenschappers willen dit veranderen.…
Themapagina ‘Gepersonaliseerd leren’
Onderwijskennis.nl biedt een handig stand van zaken-document over wat er uit onderzoek bekend is over gepersonaliseerd leren, en welke handvatten dat oplevert voor de praktijk.  Meer…
Meesterwerk Podcast #148
Buitenschoolse kennisbronnen (Funds of Knowledge)  In deze aflevering zijn Elsbeth Kemme, Lisa Gaikhorst en Edda Veerman te gast en gaan in gesprek  met Jan Jaap Hubeek over hun onderzoek naar…
Nieuwe coördinatoren WOA
Twee nieuwe WOA-coördinatoren volgen Erna van Hest op: Lisa Gaikhorst (onderzoeker UvA, faculteit Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen) en Saskia van Caem (schoolleider Admiraal de Ruyterschool/ASKO) vanuit de onderwijspraktijk. Er is…
Podcast over een onderzoekende schoolcultuur
Via het partnerschap Samen Opleiden, waar scholen met de HvA en UvA nauw samenwerken in het opleiden van studenten en de werkplaats onderwijsonderzoek, werken Hester Edzes (ASKO) en Marco Snoek…
Nieuw WOA-project: digitale, buitenschoolse kennisbronnen
In het nieuwe project ‘Digitale buitenschoolse kennisbronnen’ ontwerpen leerkrachten een aanpak waarmee zij de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen zichtbaar maken en vervolgens benutten in hun lessen. In…
Podcast WOA-gelijke onderwijskansen
Er is een nieuwe podcast van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: #5 Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam – project ‘Gelijke onderwijskansen’.Lisa Gaikhorst (projectleider) en twee leerkrachten geven een enthousiaste impressie van wat er…
Deelnemers gezocht voor TALIS-pilot
De Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut en Fontys Hogeschool zijn op zoek naar leraren in het primair onderwijs die willen helpen met de pilot voor het internationale TALIS-onderzoek (Teaching and…
vacature: Algemeen coördinator WOA PO
Inleiding Sinds de start in 2016 heeft de Werkplaats Onderzoek Amsterdam PO (WOA PO) een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Er is een heldere, lichte infrastructuur neergezet, de WOA PO is succesvol in…
Didactief vertaalt
Wat betekenen toch al die (buitenlandse) termen uit onderwijsonderzoek waar iedereen het steeds over heeft? Didactief vertaalt ze in gewoon Nederlands. Elke maand komt er een nieuw woord bij.  Meer…
Klassen Kennisbank gelanceerd
Wilt u meer doen om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren te bevorderen? Kijk dan op de Klassen Kennisbank, vol informatie over wat er speelt en wat u kunt…
Scan ‘Onderzoekscultuur in de school’
Bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Scholen kunnen dit zelfevaluatie-instrument gebruiken om de eigen positie te bepalen en…
Denk jij ook mee over Onderwijskennis.nl?
Als leraar, schoolleider of andere onderwijsprofessional ben jij deskundige op het vlak van goed onderwijs en weet je het beste wat past bij je school, je onderwijs en je leerlingen.…
Factsheets NCO over leergroei
De gegevens die worden verzameld in het kader van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs geven inzicht in de effecten van het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis op leerlingen.  Meer… Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/21/leerlingen-halen-coronavertraging-snel-in-maar-dat-lukt-niet-iedereen-a4062624
Oproep: Denk mee over open beleid maken bij OCW
We roepen enthousiaste scholieren, kunstenaars, theaterdirecteuren, wetenschappers, schoolbestuurders, mbo-studenten, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en alle andere mensen die zich betrokken voelen bij de thema’s onderwijs, cultuur of wetenschap op…
Terugblik op de Dag van de Diversiteit
Op de Dag van de Diversiteit organiseerde het Arbeidsmarktplatform PO het derde Kenniscafé PO. Deze keer gingen we in gesprek over de kracht van een divers team en het belang…
Coaching van beginnende leraren loont
In het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach. Hiermee kunnen ze collega’s observeren en coachen met behulp van het ICALT-lesobservatie-instrument.  Meer…
Podcast: Vijf jaar passend onderwijs. Wel of niet geslaagd?
Wat heeft de Wet passend onderwijs opgeleverd? Zeven samenwerkende onderzoeksinstituten, waaronder het Kohnstamm Instituut, hebben dat geëvalueerd. In deze podcastserie kun je de belangrijkste resultaten beluisteren aan de hand van…
Webinar vernieuwingsonderwijs
Waarom flopt de ene onderwijsvernieuwing en wordt de andere een groot succes? Waar moet je op letten als je zelf aan de slag wil? Lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins presenteert in…
Innovaties in de VVE
Het project ‘Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie’ onderzoekt een vijftal vernieuwingen in de vve: in hoeverre is de vernieuwing daadwerkelijk gerealiseerd en wat is de opbrengst. In een overkoepelend eindrapport…
De 10-14 school bestaat niet
Het is alweer bijna tien jaar geleden dat in 2012 het eerste 10-14-initiatief van start ging, maar nog steeds kunnen we niet spreken van een 10-14-school. Oberon maakt de balans…
Meertaligheid als bron voor betere leerprestaties
Meertaligheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van kansenongelijkheid in het onderwijs. Leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, lopen een groter risico op leerachterstanden. Samen met Amsterdamse…
Extra rekenondersteuning zorgt voor betere prestaties
Een half jaar High Dosage Tutoring (HDT), een intensieve vorm van rekenles, waarbij kinderen onder schooltijd extra instructie krijgen, blijkt voldoende om de (gemiddelde) achterstanden in rekenprestaties te kunnen wegwerken…
Alternatieve routes naar het leraarschap populair
Hoewel het lerarentekort blijft stijgen, is de instroom van nieuwe studenten op de pabo de afgelopen jaren explosief gegroeid. ‘Alternatieve’ routes naar het leraarschap winnen aan populariteit: het aantal studenten…
Nieuw project in de Amsterdamse werkplaats po
Per augustus 2021 is, met subsidie van het NRO, een nieuw werkplaatsproject gestart, ‘Samenwerking in het opleiden van leraren’. Onderzoekers en opleidingen voor leraren in po en vo zoeken samen…
Proeftuinen onderwijszorgarrangementen gestart
De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Er worden 15 proeftuinen begeleid die een combinatie van onderwijs en zorg bieden om zo het maximale uit regels…
Meertaligheid in het onderwijs
In ons onderwijs laten we vaak nog kansen liggen om meertaligheid te omarmen. Het dossier ‘Meertaligheid’ van Didactief maakt zichtbaar hoe je dat kunt aanpakken.  Meer…
Intermezzoklas: om brug te slaan tussen PO en VO
Een achtstegroeper die nog niet klaar is om naar de middelbare school te gaan? Voor die leerlingen is in Hoorn een Intermezzoklas opgezet. Doel: een op maat getemporiseerde en gepersonaliseerde…
Burgerschapswet per 1/8/2021 van kracht
De Eerste Kamer is 22 juni 2021 akkoord gegaan met de aangescherpte burgerschapswet, die vanaf 1 augustus 2021 in zal gaan. Deze aanscherping betekent dat scholen in het funderend onderwijs…
Wat werkt bij ouderbetrokkenheid?
Bij het wegwerken van leerachterstanden, bijv. door Corona,  kunnen ouders kunnen veel doen om hun kinderen te ondersteunen. Meer…
De Amsterdamse Familieschool onderzocht
De Amsterdamse Familieschool is opgezet om de leefwerelden van kinderen binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. Het wordt een plek waar kinderen breed leren, waar…
PrimaOnderwijs Juni 2021
PrimaOnderwijs is het platform voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt in geprinte vorm in een oplage van 150.000 exemplaren gratis op scholen door…
Onderzoek naar leesmotivatie in het po gestart
In dit project werken onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, CED-groep en het Kohnstamm Instituut samen met onderwijsprofessionals aan de ontwikkeling van interventies om leesweerstand tegen te gaan.  Meer…
3 juni 2021 – verschenen
Normering eindtoets aangepast; inspectie onderstreept belang heroverweging schooladvies. De normering van de eindtoets is dit jaar iets aangepast, om ervoor te zorgen dat de opgelopen leervertragingen door corona minder van…
Website Kenniscentrum Ongelijkheid
De onlangs gelanceerde website van het Kenniscentrum Ongelijkheid van de gemeente Amsterdam biedt een overzicht van de eerste ronde projecten. Er zullen in deze eerste (driejarige) looptijd van het Kenniscentrum…
Vrijheid door passend onderwijs?
Passend onderwijs heeft geleid tot een grotere vrijheid voor scholen om de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden. Wat is het voordeel van deze vrijheid? Lees erover in het…
Nationaal programma onderwijs van start
Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.  De schoolscan https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/schoolscan geeft een beeld van de ontwikkeling van de leerlingen. De menukaart…
Vijf jaar onderzoek naar passend onderwijs
NRO presenteert een overzicht van relevante inzichten en resultaten opgeleverd voor de praktijk. Wat weten we inmiddels over de gevolgen van passend onderwijs voor leraren en schoolteams in het primair…
Webinars PO-raad
De PO-raad organiseert regelmatig webinars over verschillende onderwerpen voor zijn achterban. Bijvoorbeeld over de effectieve inzet van ondersteuners, over evidence-informed werken en meer. Zie de agenda op de website van…
Effecten van eerste lockdown op leergroei
Analyses op basis van NCO-LVS data laten zien dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen en scholen in de vertraging in leergroei door de eerste schoolsluiting vorig jaar. Zie  https://lnkd.in/d5mGdt2 voor…
Onderwijsraad (2021). Tijd voor focus
Breng meer focus aan in de werkzaamheden van leraren én investeer in meer handen in en om de klas. Dat adviseert de Onderwijsraad in het advies Tijd voor focus. De raad…
Teacher Tapp ondersteunt leraren bij hun werk
In het kader van het  Expeditieteam Lerarenagenda, gericht op toekomstbestendig leraarschap, is de Teacher Tapp ontwikkeld. Leraren krijgen dagelijks drie meerkeuzevragen. De resultaten worden een dag later inzichtelijk gepresenteerd, vergezeld…
Onderwijskansen.eu is online
Dit kennisplein helpt je wetenschappelijk onderbouwde keuzes te maken bij het ondersteunen van kinderen met onderwijsachterstanden die ontstaan door verschillen in thuissituatie. Meer…
‘Werk maken van gelijke kansen’ genomineerd
Het boek ‘Werk maken van gelijke kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs’ van Linda van den Bergh (Fontys), Eddie Denessen (Radboud Universiteit/Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam)…
Meer gelijke kansen
Meer gelijke kansen voor alle leerlingen klinkt abstract. Guuske Ledoux, onderzoeker en wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut slaagde erin op basis van harde feiten tot hele praktische aanbevelingen te…
Beleidsagenda tegen onderwijssegregatie
De afgelopen jaren is segregatie in het onderwijs sterk toegenomen. Om te bevorderen dat scholen meer gemengd worden heeft het ministerie van OCW een beleidsagenda tegen onderwijssegregatie opgesteld met daarin…
Effectief afstandsonderwijs
In alle sectoren van het onderwijs wordt momenteel onderwijs op afstand gegeven. Wat zijn de risico’s, wat zijn effectieve aanpakken en hoe kunnen ouders betrokken worden in het afstandsonderwijs? Meer…
Vierde ronde casestudies Passend onderwijs
Bestuurders, schoolleiders, intern begeleiders (po) of ondersteuningscoördinatoren (vo) en leraren zijn negatiever over de effecten als gevolg van de invoering van passend onderwijs dan  directeuren van samenwerkingsverbanden. Gesignaleerd worden: een…
Professionalisering van lerarenopleiders
Iedereen kan lerarenopleider worden, er bestaat geen gerichte beroepsopleiding voor. Professionalisering is formeel niet verplicht, maar krijgt steeds meer gewicht. Promovenda Cui Ping vergeleek de professionalseringsaanpak in Nederland met die…
Lessen uit de lockdown
De werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht deed onderzoek naar de effecten van de eerste lockdown (daling van de leerprestaties, zoals elders) èn trok er lessen uit, gebaseerd op interviews met collega-leraren. Meer…
Kansengelijkheid, wat is daarvoor nodig?
In Didactief online wisselen Jan Bransen, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit, en Jan Tishauser, programmadirecteur van de Nederlandse ResearchEDconferenties met elkaar van gedachten over onderwijskwesties. In december 2020 over…
NRC-serie PASSEND ONDERWIJS
Eind november spreekt de Tweede Kamer over passend onderwijs, dat in 2014 werd ingevoerd. Het moest een einde maken aan het groeiende aantal kinderen dat thuiszat, en de toestroom in…
Gelijke kansen aan de UvA
In opdracht van de UvA onderzocht het Kohnstamm Instituut in hoeverre er aan de UvA sprake is van brede toegankelijkheid en gelijke kansen voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond. Folia…
Teacher Tapp NL
Het Expeditieteam Lerarenagenda stelt via de app Teacher Tapp NL wekelijks leraren vragen over het onderwijs. Inmiddels doen al zo’n 1500 leraren mee. Leraren uit het po, vo en mbo…
De Nationale-Onderwijsweekkrant
Met een interview met Monique Volman over de Werkplaats. Verder aandacht voor het project op de Sint Janschool, en informatie over leerkrachtverwachtingen, taalonderwijs en het kennisbronnen-onderzoek. Meer…
Louise Elffers nieuwe directeur Kenniscentrum Ongelijkheid
De gemeente Amsterdam en vier Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit en Hogeschool Inholland) starten samen het Kenniscentrum Ongelijkheid. Zij bundelen hun krachten om bij te…
Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen
Wat is de relatie tussen intakeprocedures van pabo’s, tweedegraadslerarenopleidingen en universitaire lerarenopleidingen en studiesucces en geschiktheid voor het beroep van leraar? Meer…
Het CAOP onderzoekt: Onderwijstijd: meer of minder?
Leerlingen in het primair onderwijs in Nederland volgen vergeleken met andere landen relatief veel lesuren. Wat zijn de mogelijke effecten van verlaging van de urennorm of een andere inrichting van…
‘Onderwijs kan grote rol spelen tegen racisme’
Onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van racisme, betogen diversiteitstrainer Şeydâ Buurman-Kutsal en docent-onderzoeker Inti Soeterik. Kinderen zijn zich op jonge leeftijd al bewust zijn…
Leraren expliciet opleiden rondom racisme werkt
Van Inti Soeterik, Fadie Hanna en Miguel Heilbron Onderzoek laat zien dat lessen over racisme, discriminatie en gerelateerde onderwerpen handelen op basis van vooroordelen kunnen verminderen. Voorwaarde is wel dat de lessen…
Observatie en reflectie in tijden van corona
In de coronacrisis zet iedereen zijn beste beentje voor. Het is belangrijk om juist nu teamleden te vragen goed te observeren en die observaties ook vast te leggen. Marco Snoek…
Aprilnummer van Didactief gratis online
Het aprilnummer van Didactief is uit! Vanwege de coronacrisis is de complete Didactief deze maand gratis online te lezen. Met interessante artikelen over gelijke kansen. Didactief, april 2020
Nieuw project: Gelijke onderwijskansen
De WOA heeft een driejarige NRO-subsidie ontvangen voor een nieuw samenwerkingsproject rond het thema Gelijke Onderwijskansen. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en…
Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties
Sinds 29 oktober 2019 kunnen alle onderwijsprofessionals werkzaam op een school in het po, vo of mbo toegang krijgen tot EBSCO Education Source. Dit is een database met wetenschappelijke artikelen…
In productie: de documentaireserie Klassen
Sarah Sylbing en Ester Gould, de makers van de gelauwerde documentaireserie Schuldig, werken momenteel voor omroep HUMAN aan de nieuwe serie Klassen, die zich eveneens afspeelt in Amsterdam-Noord. Klassen gaat…