WOA
Gelijke kansen voor alle Amsterdammers?

Het vraagstuk van gelijke kansen verdient meer aandacht in Amsterdam. Alleen met een integrale visie op ongelijkheid kunnen we begrijpen hoe achterstanden ontstaan, welke gevolgen ze hebben en hoe onwenselijke ongelijkheden kunnen worden aangepakt. In deze bundel zijn verschillende onderzoeken naar verschillende vormen van ongelijkheid in Amsterdam gebundeld.

Herman van de Werfhorst en Erna van Hest (redactie) (2019). Gelijke kansen in de stad. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Meer..

Ontwikkelingsgericht leesonderwijs ook voor achterstandsleerlingen een effectieve aanpak

Verondersteld wordt dat achterstandsleerlingen meer baat hebben bij traditioneel onderwijs met een vast curriculum, directe instructie en veel herhaling dan bij vernieuwende didactieken die sterker gericht zijn op ondersteuning van autonomie-ontwikkeling. Beide aanpakken bleken bij leesonderwijs in groep 5 en 6 even effectief voor leerlingen uit gezinnen met een lage SES en voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen bleek de ontwikkelingsgerichte aanpak zelfs effectiever; ze ontwikkelen meer kennis van leesstrategieën.

Rijk, Y. van, Mey, L. de, Haan, D. de, Oers, B. van, & Volman, M. (2018). Reading for meaning: the effects of Developmental Education on reading achievements of primary school students from low SES and ethnic minority families. School Effectiveness and School Improvement, 29(2), 285-307.
Meer..

Zeven pijlers voor betere kansen voor potentiële achterstandsleerlingen

Om betere kansen te bieden in het basisonderwijs zijn resultaten uit onderzoek in zeven pijlers samengebracht. De pijlers zijn geconcretiseerd met voorbeelden op succesvolle basisscholen in Amsterdam. Het rapport biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van onderwijsachterstandenbeleid, zo stelt de Amsterdamse wethouder.

Cohen, L., Emmelot, Y., Ahamiane, S. (2018). Succesvolle basisscholen aan het woord. 7 pijlers voor betere kansen op basis van onderzoeksliteratuur & voorbeelden uit Amsterdam. Rapport 18-4. Onderzoek, Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam & Kohnstamm Instituut.
Meer..

Onderwijsachterstandenbeleid nog steeds nodig

Onderwijsachterstanden van kinderen van laagopgeleide ouders en ouders van allochtone herkomst zijn een hardnekkig fenomeen in het onderwijs. Al jaren voert de overheid daarom een onderwijsachterstandenbeleid. Werkt dit beleid (nog) zoals bedoeld? En wat vraagt het van leraren basisonderwijs en leidsters in de voorschoolse voorzieningen? Dat onderzochten het Kohnstamm Instituut en het ITS voor een aantal verschillende deelonderwerpen. De uitkomsten zijn bij elkaar gezet in een handzame brochure.

Ledoux, G., e.a. (2015). Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld? Rapport 15-3. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS.
Meer..

Onderwijsresultaten in heterogene klas niet minder

Klassen in het basisonderwijs kennen een heel divers leerlingenpubliek. In de klas kunnen veel of weinig achterstandsleerlingen, zorgleerlingen en/of excellente leerlingen zitten, in allerlei combinaties. Maar waar verwacht zou worden dat leerlingen het in ‘ingewikkelde’ heterogene klassen met allerlei soorten leerlingen het cognitief en sociaal-emotioneel slechter doen, blijkt daarvan geen sprake te zijn. In tegendeel, ze doen het zelfs iets beter.

Roeleveld, J., Karssen, M. & Ledoux, G. (2014). Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten. Rapport 923. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer..

Positieve ervaringen met de Profijtklas, maar effecten (nog) niet aangetoond

In de Profijtklas krijgen leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs van wie kan worden verwacht dat ze met meer leertijd een hoger prestatieniveau kunnen bereiken extra naschoolse lessen om hun prestatieniveau te verhogen. Directies en leerkrachten zijn positief en geven aan dat leerlingen, ouders en leerkrachten heel enthousiast zijn over de Profijtklas. Naar hun mening zit het succes van de Profijtklas voornamelijk in de extra individuele aandacht voor de leerlingen in een kleinere groep, het gebruik van uitdagend lesmateriaal en de motivatie en inzet van de leerlingen zelf.

Ledoux, G. & Elshof, D. (2013). Hebben leerlingen profijt van De Profijtklas? Onderzoek naar de resultaten van een project verlengde leertijd. Rapport 14-2. Utrecht: FORUM.
Meer..