WOA

B.C. Theeuwes, N. Saab, E. Denessen, en W. Admiraal (2019). Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 96 (4), 218-243.

Zorgbreed; Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg. Themanummer: waarderen van diversiteit. Jun-aug 2018.
Dit themanummer van Zorgbreed gaat in op diversiteit in het onderwijs, en richt zich op professionalisering op gebied van verwachtingsvorming en differentiatie. Leden van de kenniskring Waarderen van Diversiteit schrijven over de rol van professionele ruimte, storytelling en kunst, creativiteit en spel bij het omgaan met diversiteit. Daarnaast zijn er artikelen over het stellen van vragen, het bieden van zowel autonomie als structuur over pedagogische sensitiviteit, over inclusie en over communiceren met verschillende doelgroepen ouders. In elke bijdrage geven de schrijvers ideeën, tips en nieuwe inzichten mee die hun lezers direct in de praktijk kunt gebruiken.

Bergh, L. van den (2018). Waarderen van Diversiteit in het Onderwijs
Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van de functie van lector Waarderen van Diversiteit bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg op 4 juli 2018.
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) richt zich op postinitiële professionalisering van leraren door het aanbieden van de Master Educational Needs en voortgezette professionalisering. Het handelen in de onderwijspraktijk vormt zowel het startpunt als het doel van het lectoraat. Dit handelen vindt plaats in interactie met de leerling; hier kunnen leraren invloed hebben op de ontwikkeling van de leerling. We onderscheiden drie manieren van handelen: differentiatie, adaptieve instructie en differentieel gedrag. Bij differentiatie gaat het om bewust, proactief handelen. Bij adaptieve instructie gaat het om bewust, reactief handelen. Bij differentieel gedrag gaat het om impliciete processen die vaak onbewust plaatsvinden. Verschillende factoren zijn van invloed op deze drie vormen van handelen. Hoofdstuk 2 van de lectorale rede gaat in op de houding, opvattingen, kennis en vaardigheden die van invloed zijn op het bewuste handelen: differentiatie en adaptieve instructie. Hoofdstuk 3 gaat in op de manier waarop de houding en verwachtingen een rol spelen in de impliciete processen van differentieel gedrag. Stereotypering, self-efficacy en mindset worden in dit kader toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat over professionele ontwikkeling van leraren en de kenmerken die van belang zijn voor de effectiviteit van professionaliseringsinterventies. Tevens wordt ingegaan op het belang van de visie, het onderwijsconcept en de cultuur van de school voor de professionele ontwikkeling van leraren. In hoofdstuk 5 worden de doelen, ambities en organisatie van het lectoraat beschreven en de lopende onderzoeken en projecten worden toegelicht.

Jennissen, R., Engbersen,G., Bokhorst, M., & Bovens, M. (2018). De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: WRR.

Gelijke kansen in diverse klassen; Over de filosofie van de Transformatieve School. Een profiel van een Rotterdamse stadssocioloog door Sicco de Knecht

Ledoux, G., Derriks, M., Heurter A. en C. Pater (2011). De verankering van wereldburgerschap in het onderwijs. Evaluatie van de onderwijsactiviteiten van NCDO, periode 2006-2010. Rapport 865. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

Leeman, Y. (2006). Teaching in ethnically diverse schools: teachers’ professionalism. European Journal of teacher Education, 29 (3), 341-356

Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A.B., Kuiper, E.J., Ledoux, G. (2016). Onderwijs in burgerschap: wat scholen kunnen doen. Rapport 967. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

Roeleveld, J., Karssen, M. & Ledoux, G. (2014). Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten. Rapport 923. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

Severiens (2014). Professionele capaciteit in de superdiverse school. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vossiuspers UvA

Severiens, S, Wolff, R & van Herpen, S. (2014). Teaching for diversity: a literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college. European Journal of Teacher Education, 37 (3), 295-311. doi: 10.1080/02619768.2013.845166

Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and racial studies 30 (6), pp. 1024-1054

Zorg Primair. Vakblad voor het primair en speciaal onderwijs, # 5-2018. Themanummer over het werken met (hoog)begaafde leerlingen in de basisschool.