Meteen naar de inhoud
Home | publicatie | Pagina 3

publicatie

Positieve effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

Masteropleidingen voor leraren hebben invloed op hun competenties, op de bijdrage die ze leveren aan het leren van leerlingen, op de aantrekkelijkheid van hun beroep en op de uitdaging die ze daarin ervaren en op de schoolcultuur en –organisatie. Effecten hangen af van het type masteropleiding dat is gevolgd. Dit blijkt uit onderzoek van SEO, waarin ook het Kohnstamm instituut participeerde. Heyma, A., Berg, E. van den, Snoek, M., Knezic,… Lees verder »Positieve effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen: keuzevrijheid belangrijke meerwaarde

De Amsterdamse beurzen voor leraren en schoolleiders in po en vo hebben een duidelijke meerwaarde. Ze bieden, door de mogelijkheid van persoonlijke groei en de ervaren autonomie daarbij, een extra impuls tot professionalisering en geven scholen door de keuzevrijheid en de financiële middelen de ondersteuning om hun eigen ontwikkeling of beleid in gang of verder voort te zetten. Dit bleek uit een tussentijdse evaluatie van deze beurzen, in opdracht van… Lees verder »Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen: keuzevrijheid belangrijke meerwaarde

Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek wijdt een themanummer aan Lerende leraren

Aanleiding voor een themanummer over Lerende leraren vormde onderzoek naar effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving. Het eerste artikel is dan ook aan dit onderzoek gewijd. In de overige artikelen komen uitdagende vragen en onderwerpen aan de orde, zoals ‘Moet de leraar een orthopedagoog worden?’, het leren van leraren in een professionele leergemeenschap, en ‘Wat valt er te leren van samenwerking tussen onderzoekers en docenten?’

Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen dragen bij aan professionalisering en verbetering van het onderwijs

De keuzevrijheid voor invulling van de beurzen én de afstemming tussen collega’s en leidinggevenden bij het aanvragen ervan blijken gunstig. Hierdoor wordt de professionalisering door leraren bevorderd en kunnen scholen hun ontwikkelingen afgestemd op hun eigen beleid voortzetten. Dit blijkt uit de tweede tussentijdse evaluatie van deze beurzen, in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Sligte, H., Emmelot, Y. & Schenke, W. (2018). Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2016-2017. Rapport… Lees verder »Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen dragen bij aan professionalisering en verbetering van het onderwijs

Toepassing en verspreiding van kennis uit masteropleiding in voortgezet onderwijs varieert per master

Leraren die een postinitiële masteropleiding volgen of hebben gevolgd passen de recent opgedane kennis en inzichten vooral toe tijdens de les, terwijl verspreiding van kennis vooral in informele gesprekken met directe collega’s geschiedt. Uit onderzoek blijkt dat kennisbenutting en –verspreiding verschilt per type masteropleiding. Sligte, H.W, Schenke, W. (2017). Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en –verspreiding door leraren. Rapport 972. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Meer..

Amsterdamse beurzen leveren impuls aan onderwijskwaliteit in po en v(s)o

Drie jaar leraren- en scholenbeurzen zorgden voor ontwikkeling en vernieuwing op veel scholen. Keuzevrijheid draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van veel Amsterdamse leraren. Dit blijkt uit een eindevaluatie en drie tussentijdse evaluaties. Emmelot, Y.W., Schenke, W. & Bollen, I. (2019). Eindevaluatie van de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen. Rapport 1018. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Meer..

Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

Verspreid over Nederland zijn er tientallen partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen. Deze zogeheten opleidingsscholen dragen zorg voor een goede kwaliteit van de begeleiding van leraren-in-opleiding. Niet alle scholen zijn aangesloten bij zo’n partnerschap. Kennis en expertise uit de opleidingsscholen bereikt maar mondjesmaat andere scholen in de regio, zo blijkt uit een verkennend onderzoek. Schenke, W., Elshof, D., & Heemskerk, I.M.C.C. (2018). Regionale samenwerking rondom opleidingsscholen. Een verkenning naar kern-schil constructies.… Lees verder »Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

Kennisnetwerken van docenten functioneren het best als er een directe link is met het schoolbeleid

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Docenten die deelnemen aan dit soort kennisnetwerken zijn enthousiast. Er is echter nog weinig bekend over bijvoorbeeld de vraag of het ook lukt om de opbrengsten en inzichten daadwerkelijk toe te passen en verder te verspreiden naar collega’s. Een verkennend deelonderzoek van het NRO-project ‘Kennisbenutting in het voortgezet onderwijs’ gaat in op deze en andere vragen rond kennisbenutting. Boogaard, M.,… Lees verder »Kennisnetwerken van docenten functioneren het best als er een directe link is met het schoolbeleid

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) draagt bij aan onderwijsvernieuwing ‘van onder af’

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een subsidieregeling voor leraren. Leraren met een goed idee kunnen bij de Onderwijscoöperatie een subsidie aanvragen om dat idee ook te ontwikkelen en te implementeren. Het is de bedoeling dat zij door het aansturen van het vernieuwingsproject op hun school ook leiderschap ontwikkelen. De deelnemende leraren zijn erg positief over de mogelijkheden die hen geboden worden om hun eigen idee in de praktijk te brengen. Zij… Lees verder »Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) draagt bij aan onderwijsvernieuwing ‘van onder af’

Draagvlak, leiderschap en personeelsbeleid als sleutelfactoren voor de school als professionele leergemeenschap

Op veel scholen leven vragen als: ‘Hoe geef ik als schoolleider leiding aan een verandertraject in school?’ en ‘Wat kan ik als leraar ondernemen om meer samen te leren van elkaars expertise in school?’ Dit type vragen zijn aanleiding om na te denken over ontwikkeling van scholen richting een professionele leergemeenschap (PLG). Daarvoor zijn geen blauwdrukken beschikbaar. Voorwaarden voor de ontwikkeling van een pgl zijn een stimulerend en faciliterend leiderschap… Lees verder »Draagvlak, leiderschap en personeelsbeleid als sleutelfactoren voor de school als professionele leergemeenschap

Leraren in het voortgezet onderwijs doen meer dan lesgeven. Draagt dat ook bij aan hun loopbaanontwikkeling?

Voor een gezonde onderwijsarbeidsmarkt is een aantrekkelijk carrièreperspectief voor leraren nodig. Dat vraagt om een visie van werkgevers en vakbonden én om concrete ideeën over loopbaanpaden voor leraren. Het Kohnstamm Instituut en het lectoraat Leren & Innoveren van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de loopbaanmogelijkheden voor leraren in het voortgezet onderwijs. Boogaard, M., Glaudé, M., Schenke, W., Weijers, D. & Snoek, M. (2018). Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs.… Lees verder »Leraren in het voortgezet onderwijs doen meer dan lesgeven. Draagt dat ook bij aan hun loopbaanontwikkeling?

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Hiermee is in het afgelopen schooljaar in 12 landen geëxperimenteerd, onder leiding van de OECD. In Nederland is dat gebeurd door docenten in het po en vo. Deze rapportage bevat de eerste resultaten van de OECD-studie Assessing progression in creative and critical thinking skills in education. 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creatief vermogen en kritisch staan volop in de aandacht. Het idee is dat ze jongeren helpen om straks wendbaar en weerbaar… Lees verder »Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?