Meteen naar de inhoud
Home | publicatie | Pagina 2

publicatie

Boundary crossing in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten leidt tot leren van elkaar

Bij boundary crossing door professionals in O&O-projecten maken deze professionals kennis met middelen en werkwijzen uit domein van hun partners. Zo krijgen zij de mogelijkheid hun eigen manier van professioneel werken uit te breiden. Schenke, W., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., & Volman, M.L.L. (2017). Boundary Crossing in R&D Projects in Schools: Learning through Cross-Professional Collaboration.Teachers College Record, 119, 1-42. Meer..

Samen onderzoek doen heeft praktische en conceptuele implicaties voor de school

Wanneer scholen en onderzoekers samenwerken aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zien we praktische veranderingen in de scholen zoals veranderingen in de vormgeving van een innovatie, cursus of programma, en conceptuele veranderingen, zoals een beter begrip van de professionals van de onderwerpen en thema’s waarover het onderzoek was uitgevoerd. Schenke, W., Geijsel, F., van Driel, J., & Volman, M. (2017). Closing the feedback loop: a productive interplay between practice-based research and school… Lees verder »Samen onderzoek doen heeft praktische en conceptuele implicaties voor de school

Inclusieve voorzieningen voor jonge kinderen zijn te realiseren door interprofessionele samenwerking

De ambitie van PACT is het creëren van een inclusieve speelleeromgeving waarin alle kind meetellen, de kans krijgen om mee te doen en te leren, ongeacht hun herkomst, mogelijkheden en beperkingen. De aanname van PACT is dat professionals deze complexe opdracht door interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg beter kunnen realiseren. De professionals zeggen veel van elkaar te leren, waardoor er een gemeenschappelijke visie op de… Lees verder »Inclusieve voorzieningen voor jonge kinderen zijn te realiseren door interprofessionele samenwerking

Samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals leidt tot nieuwe inzichten in diversiteit

Centraal in deze bachelorscriptie stond de vraag of cross-professionele samenwerking tussen onderzoekers onderwijsprofessionals op het gebied van diversiteit hun visie op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context beïnvloedt. Dit geldt voor een deel van de betrokkenen. Zij geven aan zich meer bewust te zijn van hoe ze zelf over diversiteit denken, hun onbewuste vooroordelen en ze onderscheiden meer aspecten van diversiteit. Daarnaast hebben sommigen een bredere visie… Lees verder »Samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals leidt tot nieuwe inzichten in diversiteit

Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

Verspreid over Nederland zijn er tientallen partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen. Deze zogeheten opleidingsscholen dragen zorg voor een goede kwaliteit van de begeleiding van leraren-in-opleiding. Niet alle scholen zijn aangesloten bij zo’n partnerschap. Kennis en expertise uit de opleidingsscholen bereikt maar mondjesmaat andere scholen in de regio, zo blijkt uit een verkennend onderzoek. Schenke, W., Elshof, D., & Heemskerk, I.M.C.C. (2018). Regionale samenwerking rondom opleidingsscholen. Een verkenning naar kern-schil constructies.… Lees verder »Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt

Een inclusieve benadering, nastreven van ‘andere doelen’, werken vanuit een gemeenschappelijke visie, met een interprofessioneel team: dit zijn enkele kenmerken van Integrale Kindcentra (‘IKC’) die een voorhoedefunctie vervullen in de IKC-ontwikkeling. Veen, A., Ledoux, G., Emmelot, Y., & Gevers, M. (2019). Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt. Rapport 1021. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Meer..

Goede begeleiding voor startende leraren voorwaarde om voortijdige uitval te voorkomen

et een lerarentekort in het vooruitzicht is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven. In het begin wordt werken in onderwijs namelijk als heftig, intensief en soms zelfs slopend ervaren. Schoolleiders hebben dan ook de taak te zorgen voor effectieve ondersteuning en goede begeleidingsprogramma’s, zodat startende leraren niet vroegtijdig het vak verlaten. In het boek Startende leraren in het po en vo. Goede begeleiding aan het begin… Lees verder »Goede begeleiding voor startende leraren voorwaarde om voortijdige uitval te voorkomen

Beroepsbeeld voor de leraar ondersteunt het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep

De fase van startend leraarschap is in principe het begin van een langere loopbaan in het onderwijs. Dat roept de vraag op hoe die loopbaan er uit ziet en wat de ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden zijn voor leraren na afloop van de inductieperiode. Het beroepsbeeld dat is ontwikkeld, onderscheidt vier domeinen van het leraarschap, het leren van leerlingen ondersteunen, onderwijs ontwikkelen, onderwijs organiseren van onderwijs en het leren van collega’s ondersteunen.… Lees verder »Beroepsbeeld voor de leraar ondersteunt het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep

Theoretisch inbedding en verbinding theorie-praktijk helpen startende leraren om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en te voorkomen

Veel startende leerkrachten in het basisonderwijs voelen zich niet goed in staat om adequaat in te spelen op ongewenst gedrag van leerlingen. Een aanpak waarbij aandacht is voor de samenhang van het omgaan met ongewenst gedrag met andere aspecten van goed onderwijs, zoals klassenmanagement, pedagogische klimaat en groepsvorming, kan hen daarbij ondersteunen. Ook is het belangrijk dat praktijkbegeleiders hun pedagogisch-didactische adviezen koppelen aan de op de opleiding behandelde theorie. In… Lees verder »Theoretisch inbedding en verbinding theorie-praktijk helpen startende leraren om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en te voorkomen

Starten als leraar in een grote stad stelt extra eisen, aan de leraar en de begeleiding

Beginnende leraren in de grote stad ervaren, naast hoge werkdruk, stress en onvoldoende ondersteuning, ook meer specifieke problemen die samenhangen met de leerlingpopulatie op hun school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen in het contact met ouders (zowel hoog opgeleide en kritische ouders als ouders met een niet-Nederlandse achtergrond)’ en het omgaan met de diverse leerlingpopulatie. Grootstedelijke problemen; diversiteit en omgang met ouders Leraren van scholen met overwegend leerlingen van lage SES… Lees verder »Starten als leraar in een grote stad stelt extra eisen, aan de leraar en de begeleiding

Het professionaliseringstraject ‘Meesterschap’ levert een bijdrage aan de ontwikkeling van startende leraren

Het doel van het traject “Meesterschap” is tweeledig: een verhoging van de kwaliteit van leraren in de grote stad en leraren behouden voor het werken in een grootstedelijke onderwijscontext. Het programma levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de competenties en self-efficacy van leraren. Daarnaast werd het programma zeer gewaardeerd door de startende leraren en hun directeuren. Het professionaliseringstraject Meesterschap Het eerste artikel betreft de evaluatie van ‘Meesterschap’, een professionaliseringstraject… Lees verder »Het professionaliseringstraject ‘Meesterschap’ levert een bijdrage aan de ontwikkeling van startende leraren

Ondersteuningscultuur bepalend voor tevredenheid van startende leraren

Hoe hangt de tevredenheid van starters over de begeleiding die zij ontvangen hadden samen met de begeleidingsstructuur en -cultuur op hun school? Op alle scholen werden ondersteuningsactiviteiten georganiseerd, zoals het bieden van begeleiding door een maatje of coach. Het is vooral de ondersteuningscultuur die bepaalt of de leraren de ondersteuningspraktijk op hun school positief waardeerden. Alle onderzochte scholen werken aan ondersteuning van startende leraren, maar de aard en intensiteit varieert… Lees verder »Ondersteuningscultuur bepalend voor tevredenheid van startende leraren