Meteen naar de inhoud
Home | publicatie

publicatie

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit onder andere uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei 2020 werd overhandigd aan Directeur-generaal po en vo,… Lees verder »Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

De academische leraar

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (2020). De academische leraar. Kwaliteitsreeks / Praktijk In-Zicht. De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs. Schoolbesturen en scholen zien in toenemende mate de meerwaarde van de academisch geschoolde leraar, ofwel van een breed samengesteld team dat bestaat uit leerkrachten met verschillende competenties en talenten. Maar hoe positioneer je de academische leraar binnen de organisatie, zodat de school/het bestuur optimaal… Lees verder »De academische leraar

In open science toont zich de meester – Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek

Rathenau Instituut (2020). In open science toont zich de meester – Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek. Den Haag (auteurs: Scholvinck, A.F.M, S. van Ewijk, W. Scholten & P. Diederen) Dit rapport doet verslag van hoe publieke betrokkenheid vorm krijgt in het onderwijsonderzoek. We hebben gekozen voor dit vakgebied omdat het maatschappelijk belang van goed onderwijs – en daarmee onderwijsonderzoek – evident is. Op basis van interviews, literatuur en beleidsdocumenten schetsen we… Lees verder »In open science toont zich de meester – Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek

Dragen afstudeeronderzoeken bij aan boundary crossing van onderzoek naar praktijk en vv?

Studenten van de academische pabo voeren een afstudeeronderzoek uit waarbij wetenschappelijk onderzoek en verbetering van de onderwijspraktijk binnen scholen met elkaar in verbinding moeten worden gebracht. Om die verbinding (boundary crossing) te realiseren is het van belang dat bij alle betrokkenen sprake is van eigenaarschap en betekenis en dat een dialoog ontstaat. In Nederland zijn sinds 2008 op diverse plekken ‘academische pabo’s’ gestart. Doelstelling van deze academische pabo’s is om… Lees verder »Dragen afstudeeronderzoeken bij aan boundary crossing van onderzoek naar praktijk en vv?

Kennisnetwerken van docenten functioneren het best als er een directe link is met het schoolbeleid

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Docenten die deelnemen aan dit soort kennisnetwerken zijn enthousiast. Er is echter nog weinig bekend over bijvoorbeeld de vraag of het ook lukt om de opbrengsten en inzichten daadwerkelijk toe te passen en verder te verspreiden naar collega’s. Een verkennend deelonderzoek van het NRO-project ‘Kennisbenutting in het voortgezet onderwijs’ gaat in op deze en andere vragen rond kennisbenutting. Typerende kenmerken… Lees verder »Kennisnetwerken van docenten functioneren het best als er een directe link is met het schoolbeleid

Respectvolle samenwerking van onderwijspraktijk en onderzoekers basis voor praktijkrelevant onderzoek

Onderzoek inzetten ten behoeve van schoolontwikkeling vraagt om betrokkenheid van alle niveaus in de school. Voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking tussen school en onderzoekers is dat de onderzoeksvraag afkomstig is uit de praktijk, gericht is op schoolontwikkeling en tegemoet komt aan de expertise en interesse van de onderzoekers. Dat blijkt uit een literatuurstudie die Oberon en de Universiteit Utrecht hebben verricht in het kader van het flankerend onderzoek naar de… Lees verder »Respectvolle samenwerking van onderwijspraktijk en onderzoekers basis voor praktijkrelevant onderzoek

De coördinator, facilitering en samenwerking bepalend voor succes onderwijsonderzoekswerkplaatsen

In mei 2016 is een pilot ‘Werkplaatsen onderwijsonderzoek po’ gestart waarin in drie regio’s primair onderwijs, hogescholen en universiteiten samenwerken aan onderwijsonderzoek en aan het vormgeven van een lerende cultuur in basisscholen. Flankerend onderzoek naar het functioneren van deze werkplaatsen laat zien dat de coördinator een essentiële rol vervult bij de ontwikkeling en vormgeving van deze werkplaatsen. De toegekende middelen maken het mogelijk dat de betrokkenen daadwerkelijk in staat worden… Lees verder »De coördinator, facilitering en samenwerking bepalend voor succes onderwijsonderzoekswerkplaatsen

Deelname aan de werkplaats stimuleert netwerkontwikkeling en professionalisering

In deze masterscriptie stond de vraag centraal of binnen de werkplaats contacten ontstonden tussen verschillende groepen deelnemers en wat de onderlinge contacten hen hebben opgeleverd. Zowel leraren, als onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders ontwikkelen binnen de werkplaats netwerken en komen zo in contact met andere actoren in andere functies. De aard van de contacten verschilt evenals de waardering. Contacten tussen onderzoeksbegeleiders en leraren zijn veelal concreet en praktisch van aard, onderzoekscoördinatoren communiceren… Lees verder »Deelname aan de werkplaats stimuleert netwerkontwikkeling en professionalisering

Van opzet en implementatie naar kennisdeling en borging

De Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek, waaraan deelnemen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA), Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent (POINT) en Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU), is met een jaar verlengd, tot en met juli 2019. Hierdoor kunnen de drie werkplaatsen zich nog een jaar verder ontwikkelen met subsidie van het NRO. Het eerste jaar van de pilot stond in het teken van het opzetten van de structuren van de werkplaatsen en de… Lees verder »Van opzet en implementatie naar kennisdeling en borging

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt steeds meer aandacht. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. Onderzocht is hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet… Lees verder »Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Leraren en onderzoekers werken samen aan toepassing van kennis uit onderzoek in de praktijk

Leraren baseren zich in hun werk vooral op inzichten die ze hebben opgedaan in hun eigen praktijk en minder op wetenschappelijke kennis. Structurele samenwerking in netwerken van onderzoekers en leraren bieden goede mogelijkheden om het gebruik van die wetenschappelijke kennis op de werkvloer te versterken. Leraren baseren zich in hun werk vooral op ervaring die ze hebben opgedaan in hun eigen praktijk en minder op wat bekend is uit onderzoek.… Lees verder »Leraren en onderzoekers werken samen aan toepassing van kennis uit onderzoek in de praktijk

Nieuwe vormen van samenwerking tussen schoolleiders, docenten en onderzoekers ontwikkeld

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen schoolleiders, docenten en onderzoekers geïntensiveerd. Samenwerken aan praktijkgericht onderzoek op scholen draagt bij aan de professionalisering van docenten, aan het onderbouwen en verantwoorden van vernieuwingen op scholen en aan een onderzoekende cultuur in scholen. Hoe deze samenwerking vormt krijgt en hoe de taken worden verdeelt, verschilt. Vier typen van cross-professionele samenwerking te onderscheiden In ontwikkel- en onderzoeksprojecten op vo-scholen is sprake van cross-professionele… Lees verder »Nieuwe vormen van samenwerking tussen schoolleiders, docenten en onderzoekers ontwikkeld