WOA
Samen onderzoek doen heeft praktische en conceptuele implicaties voor de school

Wanneer scholen en onderzoekers samenwerken aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zien we praktische veranderingen in de scholen zoals veranderingen in de vormgeving van een innovatie, cursus of programma, en conceptuele veranderingen, zoals een beter begrip van de professionals van de onderwerpen en thema’s waarover het onderzoek was uitgevoerd.

Schenke, W., Geijsel, F., van Driel, J., & Volman, M. (2017). Closing the feedback loop: a productive interplay between practice-based research and school development through cross-professional collaboration in secondary education. Professional Development in Education, 43 (5), 860-880.
Meer..

Boundary crossing in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten leidt tot leren van elkaar

Bij boundary crossing door professionals in O&O-projecten maken deze professionals kennis met middelen en werkwijzen uit domein van hun partners. Zo krijgen zij de mogelijkheid hun eigen manier van professioneel werken uit te breiden.

Schenke, W., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., & Volman, M.L.L. (2017). Boundary Crossing in R&D Projects in Schools: Learning through Cross-Professional Collaboration. Teachers College Record, 119, 1-42.
Meer..

Nieuwe vormen van samenwerking tussen schoolleiders, docenten en onderzoekers ontwikkeld

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen schoolleiders, docenten en onderzoekers geïntensiveerd. Samenwerken aan praktijkgericht onderzoek op scholen draagt bij aan de professionalisering van docenten, aan het onderbouwen en verantwoorden van vernieuwingen op scholen en aan een onderzoekende cultuur in scholen. Hoe deze samenwerking vormt krijgt en hoe de taken worden verdeelt, verschilt.

Schenke, W., Volman, M. L. L., Driel, J. V., Geijsel, F. P., & Sligte, H. W. (2012). Cross-professionele samenwerking in de context van ontwikkel-en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 89(6), 350-363. http://www.pedagogischestudien.nl/search?identifier=616749

Schenke, W., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., Sligte, H. W., & Volman, M. L. (2016). Characterizing cross-professional collaboration in research and development projects in secondary education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 22(5), 553-569. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13540602.2016.1158465
Meer..

Leraren en onderzoekers werken samen aan toepassing van kennis uit onderzoek in de praktijk

Leraren baseren zich in hun werk vooral op inzichten die ze hebben opgedaan in hun eigen praktijk en minder op wetenschappelijke kennis. Structurele samenwerking in netwerken van onderzoekers en leraren bieden goede mogelijkheden om het gebruik van die wetenschappelijke kennis op de werkvloer te versterken.

Schaik, P. van, Volman, M., Admiraal, W., & Schenke, W. (2018). Barriers and conditions for teachers’ utilisation of academic knowledge. International journal of Educational Research, 90, 50-63.
Meer..

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt steeds meer aandacht. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. Onderzocht is hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet onderwijs.
Ook zijn op basis van het onderzoek twee handleidingen vervaardigd:
Kennisnetwerken als bron voor professionalisering. Handreiking voor leraren.
Kennis van leraren laten resulteren in schoolontwikkeling. Handreiking voor schoolleiders.

Schenke, W., Schaik, P.W. van, Heemskerk, I.M.C.C. & Boogaard, M. (2019). Beter benutten van kennis uit onderzoek en onderwijspraktijk. Kansrijke aanpakken voor docentgroepen. Rapport 1020. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Van opzet en implementatie naar kennisdeling en borging

De Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO wordt gedurende de looptijd onderzoeksmatig gevolgd door Oberon. In deze tweede tussenrapportage wordt voor een viertal thema’s, vormgeving van de samenwerking, schoolontwikkeling, kennisdeling, ontwikkeling binnen het HO en borging geschetst hoe de stand van zaken is in elk van de drie werkplaatsen. In de rapportage worden ook onderlinge verschillen belicht.

Exalto, R., Klein, T., Lockhorst, D., Sipkens, D., & Geus, W. de (2018). Werkplaatsen onderwijsonderzoek primair onderwijs. Tussenrapportage onderzoek jaar 2. Utrecht: Oberon
Meer..

Deelname aan de werkplaats stimuleert netwerkontwikkeling en professionalisering

In deze masterscriptie stond de vraag centraal of binnen de werkplaats contacten ontstonden tussen verschillende groepen deelnemers en wat de onderlinge contacten hen hebben opgeleverd. Zowel leraren, als onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders ontwikkelen binnen de werkplaats netwerken en komen zo in contact met andere actoren in andere functies. De aard van de contacten verschilt evenals de waardering. Contacten tussen onderzoeksbegeleiders en leraren zijn veelal concreet en praktisch van aard, onderzoekscoördinatoren communiceren meer over abstracte, meer theoretische issues. De samenwerking in netwerken heeft vooralsnog vooral bijgedragen aan kennisgroei bij de betrokken partners, de toegepaste waarde van die kennis is nog beperkt. Dit laatste vermoedelijk omdat de werkplaats ten tijde van dit onderzoek nog pas kort functioneerde en er nog weinig gelegenheid was de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Michels, W.P. (2017). Een analyse van de sociale netwerken en de waarde die wordt gecreëerd in de sociale interacties tussen actoren in de Werkplaats ‘Diversiteit’. Masterscriptie. Amsterdam: UvA
Meer..

De coördinator, facilitering en samenwerking bepalend voor succes onderwijsonderzoekswerkplaatsen

In mei 2016 is een pilot ‘Werkplaatsen onderwijsonderzoek po’ gestart waarin in drie regio’s primair onderwijs, hogescholen en universiteiten samenwerken aan onderwijsonderzoek en aan het vormgeven van een lerende cultuur in basisscholen. Flankerend onderzoek naar het functioneren van deze werkplaatsen laat zien dat de coördinator een essentiële rol vervult bij de ontwikkeling en vormgeving van deze werkplaatsen. De toegekende middelen maken het mogelijk dat de betrokkenen daadwerkelijk in staat worden gesteld om te participeren. Een belangrijk succesvoorwaarde is verder dat de werkplaatsen erin slagen te komen tot een samenwerking tussen de partners op basis van gelijkwaardigheid.
Meer..

Respectvolle samenwerking van onderwijspraktijk en onderzoekers basis voor praktijkrelevant onderzoek

Onderzoek inzetten ten behoeve van schoolontwikkeling vraagt om betrokkenheid van alle niveaus in de school. Voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking tussen school en onderzoekers is dat de onderzoeksvraag afkomstig is uit de praktijk, gericht is op schoolontwikkeling en tegemoet komt aan de expertise en interesse van de onderzoekers. Dat blijkt uit een literatuurstudie die Oberon en de Universiteit Utrecht hebben verricht in het kader van het flankerend onderzoek naar de werkplaatsen onderwijsonderzoek po.

Zuiker, I., Schot, W., Oomen, C., Jong, A. de, Lockhorst, D., Klein, T. (z.j.). Succesvolle werkplaatsen: wat is er nodig voor een vruchtbare onderzoekssamenwerking tussen onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten? Utrecht: Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht/Oberon.
Meer..

Kennisnetwerken van docenten functioneren het best als er een directe link is met het schoolbeleid

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Docenten die deelnemen aan dit soort kennisnetwerken zijn enthousiast. Er is echter nog weinig bekend over bijvoorbeeld de vraag of het ook lukt om de opbrengsten en inzichten daadwerkelijk toe te passen en verder te verspreiden naar collega’s. Een verkennend deelonderzoek van het NRO-project ‘Kennisbenutting in het voortgezet onderwijs’ gaat in op deze en andere vragen rond kennisbenutting.

Boogaard, M., Schenke, W., Schaik, P. van, & Felix, C. (2017). Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten. Een verkenning. Rapport 978. Amsterdam: Kohnstamm Instituut
Meer..

Dragen afstudeeronderzoeken bij aan boundary crossing van onderzoek naar praktijk en vv?

Studenten van de academische pabo voeren een afstudeeronderzoek uit waarbij wetenschappelijk onderzoek en verbetering van de onderwijspraktijk binnen scholen met elkaar in verbinding moeten worden gebracht. Om die verbinding (boundary crossing) te realiseren is het van belang dat bij alle betrokkenen sprake is van eigenaarschap en betekenis en dat een dialoog ontstaat.

Snoek, M., Bekebrede, J., Hanna, F., Creton, T., Edzes, H. (2016). Hoe het afstudeeronderzoek van een academische pabo kan bijdragen aan schoolontwikkeling. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(2), 29-42.
Meer..