WOA
Schoolpopulatie bepaalt hoe diversiteit in burgerschapsonderwijs aan bod komt

Op veel vo-scholen komt diversiteit aan de orde als onderdeel van burgerschapsonderwijs. De opvattingen van docenten over diversiteit en hoe ze dat in hun onderwijs aan de orde kunnen stellen, hangen samen met de schoolcontext, zoals de samenstelling van de leerlingpopulatie en het niveau van de opleiding waar ze lesgeven. Ze wegen daarbij de behoeften en de capaciteiten van hun leerlingen mee. Het accent bij het behandelen van diversiteit binnen het burgerschapsonderwijs ligt sterk op omgaan met elkaar en perspectief nemen en veel minder op politieke issues, zoals ongelijkheid en machtsverhoudingen.

Sincer, I., Severiens, S.E., & Volman, M.L.L. (2019). Teaching diversity in citizenship education: Context-related teacher understandings and practices. Teaching and Teacher Education : an International Journal of Research and Studies, 78 , 183-192.
Meer..

‘Nu benadrukken we de verschillen niet meer’

Didactief is een serie gestart, de onderzoekende leraar, waarin leraren vertellen over onderzoek in hun praktijk. Als eerste komt Bart Joosse van de Admiraal de Ruyterschool, een van de scholen uit onze werkplaats, aan het woord: ‘Nu benadrukken we de verschillen niet meer’.
Didactief, januari/februari 2019.
Meer..

Leerlingen zijn meer gefocust op verschillen in gedrag van medeleerlingen dan op sociaal-culturele en etnische verschillen

Kinderen op de onderzochte basisschool benadrukken in hun beschrijvingen van elkaar vooral verschillen in temperament en in wat kinderen leuk vinden. De leerlingen bleken het lastig te vinden zich in elkaar te verplaatsen. Ze willen dat wel graag leren en ze willen ook meer te weten komen over elkaar en de onderlinge verschillen. Om dat te bereiken willen ze meer debatten en discussies in de klas. Zo kunnen ze oefenen in het formuleren van een mening en in het innemen van andere perspectieven, en zo die vaardigheid ontwikkelen. Ze willen ook meer te weten komen over elkaars achtergrond en over andere culturen, bijvoorbeeld door leerlingen en hun ouders iets over zichzelf te laten vertellen of door projecten over diversiteitsthema’s.

Standaert, J. (2018).
Diversiteit vanuit het perspectief van de leerling. Onderzoek naar hoe leerlingen van de Sint Janschool naar onderlinge verschillen kijken en zich in kunnen leven in een ander. Bachelorscriptie. Amsterdam: UvA/HvA.
Meer..

Bewustwording van het probleem van toegankelijkheid is een eerste stap tot e-inclusie

Voor alle bouwstenen van succesvolle inzet van ICT voor leerlingen met beperkingen geldt dat toegankelijkheid meer tussen de oren van de betrokkenen moet komen. Technologische ontwikkelingen zijn er genoeg, zo blijkt uit onderzoek dat in Nederland en vijf andere landen. Ontwikkelingen die de toegankelijkheid van onderwijs voor visueel beperkte en dyslectische leerlingen en studenten in de toekomst zouden kunnen verbeteren. Aan het onderwijs de taak om die verder te implementeren.

Sligte, H.W., Breetvelt, I.S., Heemskerk, I.M.C.C. (2010).
Technologische ontwikkelingen voor leerlingen met een visuele beperking of dyslexie. Praktijk en beleid in binnen- en buitenland. Rapport 847. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer..